x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASP5 Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TAI

Yleiskuvaus

Tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille pakollinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- tietävät kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologisia lähtökohtia ja keskeisiä tutkimusmenetelmiä, tieteellisen tutkimusprosessin vaiheet ja kasvatustieteiden tutkimuskohteita
- osaavat hakea tutkimustietoa ja arvioida sitä kriittisesti
- tunnistavat tutkimusprosessin eri vaiheisiin sisältyviä eettisiä kysymyksiä ja tietävät tieteellisen lukemisen, kirjoittamisen ja argumentoinnin perusteet

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään tieteellisen toiminnan perusteisiin, tutkimuksen tekemiseen sekä kasvatustieteiden metodologian ja menetelmien peruskysymyksiin. Opintojaksolla käsitellään kasvatustieteellisen tutkimuksen lähtökohtia, kysymyksenasetteluja, tutkimusmenetelmiä, tutkimusetiikkaa sekä tutkimuksen raportointia ja tutkimustulosten kriittistä arviointia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Pienryhmäopetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 111 t 0 t

Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat osallistuvat luento-opetuksen lisäksi pienryhmätyöskentelyyn (max 12 t) omissa ryhmissään (elokas, lo, vk). Opintojaksokohtaiset opettajatiimit suunnittelevat toteutuksen ja vaadittavat opintosuoritukset eri toteutusvaihtoehtoihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luennoista oppimispäiväkirja  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Kirjatentti  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Pienryhmäopetus  Harjoitustyö(t)  1 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luennoista oppimispäiväkirja  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Kirjatentti  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Raporttitentti  Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi

Vaihtoehtoinen suoritusmuoto muille opiskelijoille (raporttitentti, 5 op): opiskelijat, jotka ovat jossakin kasvatustieteiden lähitieteissä suorittaneet vastaavansisältöisen ja -laajuisen tutkimuskurssin, voivat suorittaa kurssin tenttimällä kolme kasvatustieteellistä tutkimusta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Eskola, J. & Suoranta, J., Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino. 1998.

Kakkuri-Knuuttila, M-L. & Heinilahti, K., Mitä on tutkimus? Argumentaatio ja tieteenfilosofia. Gaudeamus. 2006.

Vilkka, H., Tutki ja Mittaa. Määrällisen tutkimuksen perusteet. Tammi. 2007.

Viskari, S., Tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Opas kirjoittamiseen ja seminaarityöskentelyyn. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden laitos. 2009.


Lisäksi tai vaihtoehtoisesti sopimuksen mukaan artikkeleita tai sovittavia osia seuraavista:

Borg, S. ym., KvantiMOTV - Menetelmäopetuksen tietovaranto. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. 2009. Verkossa osoitteessa: http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/index.html

Metsämuuronen, J., Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. International Methelp. 2003.

Ruoppila, I., Hujala, E., Karila, K., Kinos, J,. Niiranen, P. & Ojala, M., Varhaiskasvatuksen tutkimusmenetelmiä. Atena Kustannus. 1999.

Saaranen-Kauppinen, A. & Puusniekka, A., Menetelmäopetuksen tietovaranto. KvaliMOTV kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. 2009. Verkossa osoitteessa: http://www.fsd.uta.fi/julkaisut/motv_pdf/KvaliMOTV.pdf

Scott, D. & Usher, R. (eds.), Understanding Educational Research. Routledge. 1996. Saatavana sähköisenä e-kirjana Ebrary-palvelussa.

Uusitalo, H., Tiede, tutkimus ja tutkielma. Johdatus tutkielman maailmaan. WSOY. 1991.

Tutkimusartikkeleita Kasvatus ja Aikuiskasvatus -lehdistä

Opintojaksolla hyödynnetään kasvatustieteiden opinnäytetöitä (gradut, lisensiaatintyöt ja väitöskirjat), verkossa osoitteessa: http://tutkielmat.uta.fi http://acta.uta.fi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden perusopinnot (Yhteiset opinnot/EDU)
Kasvatustieteiden yksikkö