x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASP4 Opetus, ohjaus, oppiminen 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TAI

Yleiskuvaus

Tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille pakollinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- tuntevat erilaisia opetus-, ohjaus- ja oppimisteoreettisia suuntauksia ja pystyvät pohtimaan ja selkiyttämään omia oppimis- ja opetuskäsityksiään
- pystyvät kehittämään valmiuksiaan opetuksen, ohjauksen ja oppimisen analysoimisessa ja dokumentoimisessa
- hankkivat työskentelynsä avulla valmiuksia oman pedagogisen ajattelunsa rakentamiselle, arvioinnille ja kehittämiselle

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään erilaisiin opetus-, ohjaus ja oppimisteoreettisiin suuntauksiin sekä opetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin monenlaiset oppijat huomioiden. Opetuksen, ohjauksen ja oppimisen kysymyksiä tarkastellaan yhteiskunnallisista, kulttuurisista, kasvatusfilosofisista, kasvatuspsykologisista sekä opetussuunnitelmallisista ja didaktisista näkökulmista.

Opintojakson tiedetausta: Kasvatuspsykologia, didaktiikka.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Pienryhmäopetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 111 t 0 t

Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat osallistuvat luento-opetuksen lisäksi pienryhmäopetukseen (max 12 h) hakukohteittain omissa ryhmissään.

Aineenopettajaksi ja luokanopettajaksi opiskelevilla opintojaksosta on ohjattua harjoittelua 2 op.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja luentopäiväkirja  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
kirjatentti  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
pienryhmäopetus  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja luentopäiväkirja  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
kirjatentti  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
pienryhmäopetus ja siihen liittyvä harjoittelu  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja luentopäiväkirja  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
kirjatentti  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
opetusharjoittelu  Harjoittelu  2 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja luentopäiväkirja  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
kirjatentti  Kirjallinen tentti  4 op
suomeksi

Lopulliset suoritusvaihtoehdot eri opiskelijaryhmille täsmennetään opetusohjelmassa tai opintojakson alussa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L., Tutkiva oppiminen. Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. Helsinki. WSOY. 2004.

Uusikylä, K. & Atjonen, P., Didaktiikan perusteet. WSOY. 2003 tai 2005.

 

Lisäksi sopimuksen mukaan artikkeleita tai sovittavia osia seuraavista:

hooks, bell, Vapauttava kasvatus. Kansanvalistusseura. 2007.

Kivimäki S., Kinnunen, M. & Löytty O. (toim.), Tilanteen taju. Opettaminen yliopistossa. Vastapaino. 2006.

Ojanen, S., Ohjauksesta oivallukseen. Ohjausteorian käsittelyä. Yliopistopaino. 2006.

Säljö, R., Oppimiskäytännöt: Sosiokulttuurinen näkökulma. WSOY. 2004.

Vuorikoski, M., Törmä, S. & Viskari, S., Opettajan vaiettu valta. Vastapaino. 2003

Artikkeleita Kasvatus ja Aikuiskasvatus -lehdistä

Lisäksi hyödynnetään YLE:n Opettaja.tv:n ohjelmistoja ja niiden internet-tallenteita tai muita ajankohtaisia aineistoja.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden perusopinnot (Yhteiset opinnot/EDU)
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö