x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASP2 Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TAI

Yleiskuvaus

Tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille pakollinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- ymmärtävät kasvatuksen ja koulutuksen merkityksen osana suomalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria sekä kasvatus- ja koulutusjärjestelmän peruspiirteet
- ymmärtävät, mitä yksilön ja yhteiskunnan suhteen muutokset ovat merkinneet yksilön asemalle sekä kasvatukselle ja koulutusinstituutiolle sekä tuntee yhteiskunnan tämänhetkiset muutostrendit

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan kasvatuksen ja koulutuksen peruskysymyksiin ja -rakenteisiin niiden yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa yhteyksissä ja tarkastellaan sitä, mitä yksilön ja yhteiskunnan suhteen muutokset ovat merkinneet kasvatuksen muodoille ja koulutusinstituutiolle.

Opintojakson tiedetausta: Kasvatussosiologia, politiikan tutkimus (koulutuspolitiikka).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Pienryhmäopetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 111 t 0 t

Tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille voidaan järjestää luento-opetuksen lisäksi pienryhmätyöskentelyä (max 12 t) omissa ryhmissään (elokas, lo, vk). Opintojaksokohtaiset opettajatiimit suunnittelevat toteutuksen ja vaadittavat opintosuoritukset eri toteutusvaihtoehtoihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Kirjatentti  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalin käytöstä ja suoritustavoista sovitaan opintojaksolla.

Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, K., Kasvatussosiologia. WSOY. 2006 (tai vanhempi painos).

Hytönen, J., Lapsikeskeinen kasvatus. 4. uudistettu painos. WSOY. 1997.

Rastas, A., Huttunen, L. & Löytty, O., Suomalainen vieraskirja. Vastapaino. 2005.

Sennett, R., Uuden kapitalismin kulttuuri. Vastapaino. 2007.

Silvennoinen, H., Koulutus marginalisaation hallintana. Gaudeamus. 2002.

Sormunen, E. & Poikela, E. (toim.), Informaatio, informaatiolukutaito ja oppiminen. Tampere: Tampere University Press. 2008.

Suoranta, J. ym., Aikuiskasvatuksen risteysasemalla. 2. korjattu ja uudistettu painos. Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus. 2008.

Suoranta, J., Kasvatus mediakulttuurissa. Vastapaino. 2003.

Artikkeleita Kasvatus ja Aikuiskasvatus -lehdistä

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden perusopinnot (Yhteiset opinnot/EDU)
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö