x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVA13 Journalistisen työn perusteet 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Kari Koljonen

Yleiskuvaus

Opintojakso antaa tiedolliset ja taidolliset perustaidot toimittajan työhön ja journalistisen ilmaisun erilaisiin mahdollisuuksiin. Kirjallisuuden avulla kontekstoidaan opittavia käytännön taitoja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perillä journalistisen työprosessin eri vaiheista, ymmärtää keskeisten journalististen juttutyyppien peruspiirteet ja niiden erot sekä osaa soveltaa oppimaansa eri medioihin. Opiskelija osaa uutisen, featuren, haastattelun ja mielipidejuttujen tekemisen perustaidot ideoinnista tiedonhaun kautta jutun julkaisemisen vaatimuksiin ennen muuta sanomalehdessä ja verkkomediassa.

Sisältö

Harjoituskurssi, jossa pienryhmissä perehdytään journalistisen työn perusasioihin. Omakohtainen tekeminen yhdistyy kurssilla tehtyjen harjoitusten reflektointiin opettajien antaman ja vertaispalautteen pohjalta. Lukupiirissä perehdytään alan tuoreeseen tutkimukseen. Kielikritiikin kokoontumisissa käsitellään opiskelijoiden lehtijuttujen kieltä.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Harjoituskurssi on vain journalistiikan opiskelijoille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 80 t 0 t
Lukupiiri 0 t 10 t

Suorituksen päämuoto on aktiivinen osallistuminen harjoitusryhmän työskentelyyn sekä harjoitustehtävien tekeminen. Kirjallisuus suoritetaan virtuaalisessa lukupiirissä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Harjoitustyöt ja vertaispalautteen antaminen niistä + osallistuminen kontaktiopetukseen + kirjallisuus, joka suoritetaan lukupiirinä verkossa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Harjoitustehtävien taso, osallistumisaktiivisuus ryhmässä, aktiivisuus lukupiirissä. Aktiivinen osallistuminen kielikritiikin kokoontumisiin.

Suositellut suoritusajankohdat

Osa vuosikurssin opiskelijoista käy harjoituskurssin syyslukukaudella, osa kevätlukukaudella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • Kurssin opettajien tuottamat opetusmateriaalit.
  • Lukupiirissä luetaan tuoretta alan tutkimusta. 
  • Jaakkola, Maarit: Hyvä journalismi. Käytännön opas kirjoittajalle. KVS, 2013.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö