x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVP4 Mediahistoria ja -instituutiot 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida mediainstituutioiden kehitystä, asemaa ja vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa sekä hallitsee median muotojen, sisältöjen, tuotannon ja vastaanoton historian keskeiset piirteet.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään luentojen ja kirjallisuuden
avulla median historiaan ja nykytilaan sekä tarkastellaan sen suhdetta sosiaaliseen, poliittiseen ja kulttuuriseen yhteiskuntakehykseen länsieurooppalaisessa ja globaalissa viitekehyksessä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Kirjatentti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi

Luennot ja kertauskuulustelu (2 op) sekä yleinen kirjallinen tentti tai essee (3 op).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus (yhteensä kaksi kirjaa):

Kaikki tenttivät kirjan Nordenstreng & Wiio (toim.): Suomen mediamaisema. Vastapaino, 2012.

Lisäksi valitaan seuraavista kirjoista yksi:

 1. Tommila & Salokangas: Sanomia kaikille. Edita, 1998.
 2. Salokangas: Aikansa oloinen. YLE, 1996.
 3. Hellman: Koko illan ilo? SKS, 2012.
 4. Wiio (toim.): Television viisi vuosikymmentä. SKS, 2007.
 5. Keinonen: Kamppailu yleistelevisiosta. TUP, 2011.
 6. Salmi: Elokuva ja historia. Painatuskeskus, 1993.
 7. Nyre: Sound media. Routledge, 2008.
 8. Gere: Digitaalinen kulttuuri. Faros, 2006.
 9. Zarrilli & et al.: Theatre Histories. Routledge, 2006.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö