x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUTAP1 Kuntien voimavarat ja niiden hallinta 8 op
Vastuutaho
Kunnallistalous
Vastuuhenkilö
Kunnallistalouden professori ja tuntiopettaja

Yleiskuvaus

Pääaineopiskelijoille pakollinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Antaa perustiedot kuntien taloudellisista voimavaroista ja niiden hallinnasta. Huomio kohdistetaan kuntakonsernin talouteen sekä kunnissa parhaillaan toteutettaviin uudistuksiin, henkilöstövoimavarojen keskeisyyteen sekä talousinformaation tuottamisen ja käytön merkitykseen toiminnan ohjauksessa ja arvioinnissa.

Sisältö

– kunnat julkisen talouden osana ja talouden toimijoina
- kuntakonsernin talousprosessi: kuinka kunta poliittis-hallinnollisena järjestelmänä hankkii voimavarat toimintaansa, ketkä päättävät niiden kohdentamisesta ja miten toiminnan valvonta on järjestetty.
– kuntien yhteistyö muiden talouden toimijoiden kanssa – uudistuvat toimintatavat
- talousinformaation merkitys, muodot ja käyttötarkoitukset

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Ryhmätyöskentely

Luentojen osuus on 3 opintopistettä. Kurssiin kuuluu myös verkkoaineistoihin perustuvaa ryhmäopetusta, jonka osuus on 2 opintopistettä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Luento- ja kirjallisuustentit ja harjoitukset sekä harjoituspäiväkirja. Luennot tentitään luentosarjan loputtua järjestettävissä tenteissä sekä kahtena luentosarjan päättymistä seuraavina kunnallistalouden yleisenä tenttipäivänä (yleensä tammikuun ja helmikuun yleiset tenttipäivät). Harjoitukset tehdään luennoilla esitetyllä tavalla ennakkotehtävinä ja puretaan pienryhmissä. Niistä laaditaan harjoituspäiväkirja, joka palautetaan hyväksyttäväksi tuntiopettajalle. Kirjallisuus tentitään oppiaineen yleisenä tenttipäivänä. Kaikista kolmesta osasuorituksesta tulee rekisteriin erillinen merkintä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Korhonen, Sirpa & Merisalo, Maria (toim.) (2008). Toimiva Kunta. Helsinki: FCG Efeko Oy.

2. Koivuniemi, Tiina (2004). Henkilöstövoimavarojen moninaisuus, muutos ja johtaminen kuntasektorilla.Henkilöstötilinpäätöksillä ja kehittämishankkeilla hyvää henkilöstötyötä. Tampere: Acta Universitatis Tamperensis 1000. Luvut 1-4 (sivut 1-121). Väitöskirja löytyy sähköisessä muodossa osoitteesta: http://acta.uta.fi/pdf/951-44-5943-1.pdf.

3. Kuntalaki 17.3.1995/365 luvut 8 ja 9. Katso verkosta finlex.fi ajantasainen lainsäädäntö.

 

 

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Perusopinnot (Finanssihallinto ja julk.yhteisöjen laskentatoimi)
Johtamiskorkeakoulu
Kunnallistalouden perusopinnot (Kunnallistalous)
Johtamiskorkeakoulu
Perusopinnot (Kunnallispolitiikka)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Teema D: Hallinto ja johtaminen (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu