x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HAA810 Henkilöstön johtaminen 6 op
Vastuutaho
Hallintotiede
Vastuuhenkilö
Lehtori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Yrityksen hallinnon pääaineopiskelijoilla pakollisena edeltävänä suorituksena YHALP032 Liiketoiminta ja strategia.

Yleiskuvaus

Henkilöstöjohtamisen, johtajuuden ja henkilöstövoimavarojen johtamisen perusteita käsittelevä opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee työyhteisöissä ihmisten kesken vaikuttavat tärkeimmät lainalaisuudet ja henkilöstön johtamisen teoreettiset ja käytännölliset lähtökohdat, hallitsee esimiestoiminnassa tarvittavat perustiedot ja esimiesaseman asennoitumisvaatimukset, sekä osaa ratkaista henkilöstöjohtamiseen liittyviä ongelmatilanteita

Sisältö

1 henkilöstöjohtamisen, erityisesti johtajuuden sisältö ja merkitys eri teorioiden ja lähestymistapojen valossa
2 henkilöstön strateginen merkitys ja resurssilähtöinen strategia-ajattelu
3 henkilöstöjohtaminen ja johtajuus käytännön toimintana
4 henkilöstöjohtamisen etiikka
5 muutoksen johtaminen
6 henkilöstövoimavarojen johtamisen osa-alueet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot ja luentojen yhteydessä jaettava oppimateriaali (2 op) suoritetaan tentillä, johon sisältyy henkilöstöjohtamiseen liittyvän ongelmatilanteen ratkaiseminen.

Kirjallisuus (4 op) suositellaan tenttiväksi luentojen jälkeen joko yleisenä tenttipäivänä tai sähköisenä tenttinä. 1. ja 2. kohdan kirjat voi suorittaa myös eri tenttikerroilla. Hallintotieteen pääaineopiskelijat suorittavat kirjallisuuden osallistumalla erikseen järjestettävään Henkilöstöjohtamisen praktikumiin.

Yrityksen hallinnon pääaineopiskelijat suorittavat ilmoitetun kirjallisuuden esseillä oppiaineensa vastuuopettajalle.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Yukl, Gary: Leadership in Organizations. Prentice Hall, 6th edition 2006 tai uudempi.
  2. Kauhanen, Juhani: Henkilöstövoimavarojen johtaminen. WSOY, 10. painos 2010.


Yrityksen hallinnon pääaineopiskelijat suorittavat seuraavat teokset:

  1. Boxall, Peter–Purcell, John: Strategy and human resource management. New York: Palgrave Macmillian 2003.
  2. Viitala, Riitta: Johda osaamista. Osaamisen johtaminen teoriasta käytäntöön. 2006.
  3. Mäkipeska-Niemelä: Haasteena luottamus - työyhteisöjen sosiaalinen pääoma ja syvärakenne. Edita. Helsinki 2005.
  4. Thorpe, R.- Homan , G.:Strategic Reward Systems. Pearson Education Ltd. England 2000.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Hallintotieteen aineopinnot (Hallintotiede)
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Pakolliset sivuaine- ja metodiopinnot (Finanssihallinto ja julk.yhteisöjen laskentatoimi)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Teema D: Hallinto ja johtaminen (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu