x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HAA710 Organisaatioanalyysi ja organisaation kehittäminen 6 op
Vastuutaho
Hallintotiede
Vastuuhenkilö
Lehtori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Yrityksen hallinnon pääaineopiskelijoilla pakollisena edeltävänä suorituksena YHALP032 Liiketoiminta ja strategia.

Yleiskuvaus

Opintojakso käsittelee organisaatioanalyysiä ja organisaatioiden kehittämisen perusteita sekä teoreettisena kysymyksenä että käytännöllisenä johtamiseen ja asiantuntijatyöhön liittyvänä ammattitaitona.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
1 osaa lähestyä erilaisista teoreettisista näkökulmista organisaatioita analyysin ja kehittämisen kohteina,
2 tuntee organisaatioiden kehittämisen erilaiset perinteet, nykyiset suuntaukset ja käytännölliset kehittämistavat
3 ymmärtää organisaatioiden muutoksen ja kehitysdynamiikan tärkeimmät lainalaisuudet

Sisältö

1 Organisaatiorakenteet ja organisaatiosuunnittelun perusteet
2 Organisaatioteoriat ja niiden yhteys organisaatioiden kehittämiseen
3 Organisaatioiden kehittämisen perinteitä ja suuntauksia
4 Organisaatioiden kehittämistyö käytännössä
5 Organisaatiot monimutkaisina systeemeinä ja niiden muutosdynamiikka

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot ja luentojen yhteydessä jaettava oppimateriaali (2 op) suoritetaan tenttimällä.

Kirjallisuus (4 op) suositellaan tentittäväksi luentojen jälkeen joko yleisenä tenttipäivänä tai sähköisenä tenttinä. 1. ja 2. kohdan kirjat voi suorittaa myös eri tenttikerroilla. Hallintotieteen pääaineopiskelijat suorittavat kirjallisuuden osallistumalla erikseen järjestettävään Organisaation kehittämisseminaariin.

Yrityksen hallinnon pääaineopiskelijat suorittavat ilmoitetun kirjallisuuden esseillä oppiaineensa vastuuopettajalle.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Morgan, Gareth: Images of Organization. SAGE, Updated edition 2006.
  2. Pfeffer, Jeffrey: New Directions for Organization Theory. Oxford University Press 1997.

Yrityksen hallinnon pääaineopiskelijat suorittavat seuraavat teokset:

  1. Pfeffer, Jeffrey: New Directions for Organization Theory. Oxford University Press 1997.
  2. Valpola, Anneli: Organisaatiot yhteen. Muutosjohtamisen käytännön keinot. WSOY 2006.
  3. Kesti, Marko: Hiljaiset signaalit - Avain organisaation kehittämiseen. Edita. Helsinki 2005.

Pfefferin teos luettavissa myös e-kirjastossa (Ebrary).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Hallintotieteen aineopinnot (Hallintotiede)
Johtamiskorkeakoulu
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Teema D: Hallinto ja johtaminen (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu