x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
AIKAA13 Monikulttuurinen kasvatus ja koulutus 4 op

Yleiskuvaus

Pää- ja sivuaineopiskelijoille valinnainen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on luoda yleiskuva siitä, miten kasvatuksen ja koulutuksen avulla voidaan edistää aidosti monikulttuurisen ja moniarvoisen yhteiskunnan kehittymistä.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään monikulttuurisuuskasvatuksen lähtökohtiin, tavoitteisiin ja keskeisiin käsitteisiin sekä kansainvälisyyden ja kulttuurisen monimuotoisuuden mukanaan tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin eri koulutuskonteksteissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 21 t 0 t

Opetus sisältää sekä luentoja että seminaarityöskentelyä.

Opintojaksolla on vaihtoehtoinen suoritusmuoto.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Vaihtoehtoinen suoritusmuoto: katso ohjeet vaihtoehtoiseen suoritusmuotoon laitoksen kotisivuilta vastuuopettajalistalta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kaikkonen, P., Vierauden keskellä: Vierauden, monikulttuurisuuden ja kulttuurienvälisen kasvatuksen aineksia. Jyväskylän yliopisto. 2004.

Kuukka, K. Rehtorin eettinen johtaminen monikulttuurisessa koulussa: "sen yhteisen hyvän löytäminen". Tampere University Press. 2009. Verkossa osoitteessa http://acta.uta.fi/pdf/978-951-44-7779-9.pdf

Launikari, M. & Puukari, S. (toim.), Multicultural Guidance and Counselling. Jyväskylän yliopisto. 2005. Verkossa osoitteessa:
http://www.cimo.fi/dman/Document.phx/~public/Julkaisut+ja+tilastot/English/multiculturalguidanceandcounselling.pdf

Lehtonen, M. Löytty, O. & Ruuska, P., Suomi toisin sanoen. Vastapaino. 2004.

May, S. (toim.), Critical Multiculturalism. Rethinking multicultural and antiracist education. Taylor & Francis. 1998. (e-kirjana Nelli-portaalissa)

Pitkänen, P. (toim.), Kulttuurien välinen työ. Edita. 2005.

Rastas, A., Huttunen L. & Löytty O., Suomalainen vieraskirja. Vastapaino. 2005.

Talib, M.-T., Löfström, J. & Meri, M., Kulttuurit ja koulu: Avaimia opettajalle. WSOY. 2004.

Wrede, S. & Nordberg, C. (toim.) Vieraita työssä. Työelämän etnistyvä eriarvoisuus. Gaudeamus. 2010.

 

 

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Teema C: Yhteisöllisyys ja monikulttuurisuus (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö