x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TOKLA7.4 Monikulttuurisuuskasvatus – mahdollisuus vai uhka opettajan työssä? 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, aineenopettajan koulutus

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on edistää tulevien opettajien teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia kohdata kulttuurisen erilaisuuden kasvatukselle ja opetukselle asettamia haasteita sekä nostaa esiin niitä monikulttuurisuuteen liittyviä yhteiskunnallisia ja koulutuspoliittisia kysymyksiä, joihin opettaja työssään joutuu vastaamaan.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään opettajan työn kannalta keskeisiin pedagogisiin kysymyksiin ja käytäntöihin monikulttuurisissa oppimisympäristöissä.

Jaksolla tarkastellaan mm. seuraavia teemoja:

- Oppilaiden heterogeenisen kieli- ja kulttuuritaustan vaikutukset oppimiseen ja opettamiseen
- Oppilaan oman äidinkielen ja uskonnon opetus
- Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tukitoimia määrittävät säädökset ja niiden toteutus
- Kodin ja koulun yhteistyö monikulttuurisessa koulussa
- Monikulttuurisuuden mukanaan tuomat muutokset opettajan toimenkuvaan ja rooliin eri kouluasteilla
- Vierauden, epävarmuuden ja ennustamattomuuden haasteet opetuksessa ja kasvatuksessa
- Nuorten monikulttuurinen arki

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Ryhmätyöskentely 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 46 t 0 t
Harjoitukset 11 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennoille ja harjoituksiin osallistuminen ja oppimispäiväkirjan laatiminen sekä ryhmätyöskentelynä tuotettu esitys työpajaan.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Valinnaiset opinnot (Kasvatustiede, aineenopettajan koulutus)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Teema B: Erityiskasvatus ja erityisnuorisotyö (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kasvatustieteiden yksikkö