x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ERIP4 Käyttäytymisen haasteet 5 op
Vastuutaho
Erityispedagogiikka
Vastuuhenkilö
Irmeli Rantala

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää oppijan käyttäytymisen haasteiden huomioon ottamisen tärkeyden opettajan työssä. Hän on perehtynyt koulussa vaadittaviin vuorovaikutustaitoihin lapsen kehityksellisestä ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta katsottuna. Lisäksi opiskelija tiedostaa roolinsa oppimisympäristön turvallisuutta lisäävien tekijöiden joukossa.

Sisältö

Opintojaksossa tarkastellaan haastavan käyttäytymisen käsitteitä, diagnostiikkaa, arviointia, tulkintoja ja pedagogisia keinoja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t
Itsenäinen työskentely 105 t 0 t
Seminaari 15 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen ja seminaarityöskentelyyn sekä kirjallisuuteen perustuvan esseen laatiminen tai kirjatentti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1) Bardy,M. (toim.) 2009. Lastensuojelun ytimissä. Helsinki: Yliopistopaino.

2) Honkatukia, P. & Kivivuori, J. (toim.) 2006. Nuorisorikollisuus. Määrä, syyt ja kontrolli. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 221. http://www.optula.om.fi/37148.htm
3) Salmivalli, C. 2005. Kaverien kanssa: vertaissuhteet ja sosiaalinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus.
4) Moilanen, I., Räsänen, E., Tamminen, T., Almqvist, F., Kumpulainen, K. & Piha, J. (toim.) 2004. Lasten- ja nuorisopsykiatria. Helsinki: Duodecim.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Erityispedagogiikan perusopinnot (Erityispedagogiikka)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
A7 Nuorisotyön teemoja (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Teema B: Erityiskasvatus ja erityisnuorisotyö (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
A7 Nuorisotyön teemoja (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kasvatustieteiden yksikkö