x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
NUTTU2.4 Nuorisotyön asiantuntijuuden erityiskysymyksiä 5 op
Vastuutaho
Nuorisotyö ja nuorisotutkimus
Vastuuhenkilö
Elna Hirvonen
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee tunnistamaan ja ratkaisemaan nuorisotyön asiantuntijuuteen liittyviä erityiskysymyksiä omassa työyhteisössään ja/tai nuorisoalalla yleensä. Opiskelija kykenee myös hyödyntämään opinnoissa saamaansa asiantuntemusta nuorisoalan kehittämistyössä.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija paneutuu ongelmalähtöisen opiskelun menetelmin oman työyhteisönsä ja/tai nuorisoalan ajankohtaisiin haasteisiin ja kysymyksiin erityisesti nuorisotyön asiantuntijuuden, johtamisen ja hallinnon näkökulmasta. Keskeistä jakson työskentelyssä on prosessimainen työskentelyote ja vertaistuutorointi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 74 t 20 t
Seminaari 36 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Seminaari + essee + osallistuminen verkko-opetukseen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1.Eteläpelto A., Collin K. & Saarinen J. (toim.). Työ, identiteetti ja oppiminen. Helsinki: WSOY

Oppimateriaalit, 2007. Osa I kokonaan, osa II luku 4, osa III luvut 7 ja 8, osa IV kokonaan.

2.Parviainen J. (toim.) Kollektiivinen asiantuntijuus. (Elektroninen aineisto). Tampere. University Press 2006. s. 1- 264. http://www.uta.fi/kirjasto/pdf/suoj/Parviainen_Kollektiivinen.pdf

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Moduuli 2: Nuorisotyön kehittäminen ja johtaminen (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö