x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
NUTTU2.3 Nuorisotyön teorian syventävät opinnot 5 op
Vastuutaho
Nuorisotyö ja nuorisotutkimus
Vastuuhenkilö
Juha Nieminen
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää arvojen, ihmiskäsityksen ja eettisten kysymysten merkityksen nuorisotyössä ja kykenee erittelemään niitä sekä omassa ajattelussaan ja toiminnassaan että nuorisotyön teoriassa.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään erilaisia näkemyksiä ja tulkintoja arvoista ja ihmiskäsityksistä sekä nuorisotyön eettisistä perusteista. Lisäksi opintojaksolla eritellään sekä omia että nuorisotyön teorioiden näkemyksiä arvoista, ihmiskäsityksestä ja eettisistä periaatteista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t
Itsenäinen työskentely 115 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Luentojen ja niihin liittyvän esseen sekä kirjallisuuskuulustelun suorittaminen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sercombe H., Youth Work Ethics, Sage Publications, 2010.

sekä yksi seuraavista:

1. Batsleer, J., Informal Learning in Youth Work, Sage Publications, 2008.

2. Belton, B., Developing Critical Youth Work Theory, Sense Publishers, 2009.

3. Hodgson, C. & Berry, M. (ed.), Adventure Education – An Introduction, Routledge, 2011.

4. Böhnisch, L., Sozialpädagogik der Lebensalter: eine Einführung, Juventa, 2008. Luvut 1-5 ja 8.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Moduuli 2: Nuorisotyön kehittäminen ja johtaminen (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö