x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
NUTTU21C Harjoittelu 10 op
Vastuutaho
Nuorisotyö ja nuorisotutkimus
Vastuuhenkilö
Elna Hirvonen
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Yleiskuvaus

Jakso on vaihtoehtoinen jaksojen NUTTU21A Kehittämisprojektin orientoivat opinnot 5 op ja NUTTU21B Kehittämisprojekti 5 op kanssa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiuksia nuorisoalan tai nuorisotyöorganisaation tutkivaan ja analyyttiseen kehittämiseen tavoitteena teoreettisen tiedon hyödyntäminen ja integroiminen käytännön työssä. Keskeistä on työn tai työkäytänteiden reflektoiva tutkiminen ja kehittäminen hyödyntäen mahdollisuuksien mukaan ajankohtaista nuorisotutkimusta.

Sisältö

Harjoittelujakson aikana opiskelija työstää omaan harjoittelupaikkaansa liittyvän kehittä-mistehtävän tai pienimuotoisen tutkimus- tai selvitystyön.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 450 t 0 t
Seminaari 16 t 0 t

Käytännön työharjoittelu soveltuvassa nuorisoalan organisaatiossa, kestoltaan 3 kk. Ohjauskäynnit 27 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Harjoittelusuunnitelman ja/tai kehittämistehtävän työstäminen, harjoitteluraportin teko ja analyysiseminaariin osallistuminen sekä teemaan liittyvään kirjallisuuteen perehtyminen erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sovitaan tapauskohtaisesti riippuen harjoittelun teemasta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Moduuli 2: Nuorisotyön kehittäminen ja johtaminen (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö