x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
NUTTU15B Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 5 op
Vastuutaho
Nuorisotyö ja nuorisotutkimus
Vastuuhenkilö
Helena Helve

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee laadullisen tutkimuksen perusteet ja osaa soveltaa niitä myös omaan tutkimukseensa.

Sisältö

Perehtyminen kvalitatiivisen tutkimuksen taustalla oleviin tutkimusotteisiin. Kvalitatiivisen tutkimusaineiston koonti ja syventävien analyysimenetelmien käytön harjoittelu. Opintojakson sisällöissä painotetaan opiskelijoiden pro gradu -tutkielmien menetelmällisiä valintoja.

Toteutustavat

Workshop-työskentely 8 t ja ryhmäharjoitukset 8 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoitukset.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus valitaan siten, että se tukee pro gradu – tutkielman tekemistä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Moduuli 1: Nuorisotutkimus (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö