x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
NTYONUTTU15A Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 5 op
Vastuutaho
Nuorisotyö ja nuorisotutkimus
Vastuuhenkilö
Helena Helve
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet ja osaa soveltaa niitä myös omaan tutkimukseensa.

Sisältö

Perehtyminen kvantitatiivisen tutkimuksen taustalla oleviin tutkimusotteisiin. Kvantitatiivisen aineiston koonti ja syventävien monimuuttujamenetelmien käytön harjoittelu. Opintojakson sisällöissä painotetaan opiskelijoiden pro gradu -tutkielmien menetelmällisiä valintoja.

Toteutustavat

Workshop-työskentely 8 t ja ryhmäharjoitukset 8 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoitukset.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus valitaan siten, että se tukee pro gradu –tutkielman tekemistä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Moduuli 1: Nuorisotutkimus (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö