x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
NUTTU14A Graduseminaari I 10 op
Vastuutaho
Nuorisotyö ja nuorisotutkimus
Vastuuhenkilö
Helena Helve
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti viedä läpi tieteellinen tutkimusprosessin sen kaikissa vaiheissa ongelman asettamisesta tutkimusraportin kirjoittamiseen. Opiskelija pätevöityy nuorisotutkimuksellista asiantuntemusta edellyttäviin tehtäviin ja pystyy tunnistamaan ja analysoimaan yhteiskunnan ja yksilöiden hyvinvointiin ja nuorisotyön kehittämiseen liittyviä ilmiöitä ja ongelmia. Tutkielmaopinnot valmentavat opiskelijaa tieteellisiin lähteisiin ja metodeihin perustuvan pro gradu -tutkielman laatimiseen ja antavat perusvalmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tiedolliset ja taidolliset valmiudet oman pro gradu – tutkielman tekemiseen ja muiden tutkimusten arviointiin.

Sisältö

Opintojakso perehdyttää tieteelliseen argumentointiin, tutkimussuunnitelman tekemiseen ja tutkimuksen toteuttamiseen. Seminaari sisältää alustavan tutkimussuunnitelman ja tarkennetun tut-kimussuunnitelman. Seminaari edistää gradun jatkuvaa tekemistä. Seminaarissa toimitaan myös opponenttina toisten töille. Seminaarin aikana kirjoitetaan gradupäiväkirjaa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 28 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Seminaari

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Omaa tutkimusta tukeva kirjallisuus ja menetelmäkirjallisuus.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Moduuli 1: Nuorisotutkimus (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö