x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
NUTTU1.2 Nuoruus ja nuorisotutkimus kansainvälisessä viitekehyksessä 5 op
Vastuutaho
Nuorisotyö ja nuorisotutkimus
Vastuuhenkilö
Helena Helve
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee nuoruuteen, nuoruuden ajankohtaisiin ilmiöihin ja niitä koskevaa tutkimustietoa ja teorioita kansainvälisesti alan kirjallisuuden avulla.

Sisältö

Opintojakson näkökulmina ovat nuoren aikuistuminen ja identiteetti, elämänhallinta, sosiaalinen pääoma ja kansalaisuus jakson kirjallisuuden pohjalta. Jakson kirjallisuuden lisäksi voidaan sopia myös muuta aiheeseen liittyvää ja pro gradu – tutkielman tekemistä tukevaa kirjallisuutta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 130 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Yleinen kirjallinen tentti tai esseesuoritus, josta sovitaan erikseen tentaattorin kanssa. Kirjallisuuskuulustelu sähköisenä tenttinä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kroger, J.: Identity development: Adolescence through adulthood. Thousand Oaks, Calif: Sage, cop. 2007.

Aapola, S. & Ketokivi, K. (toim.): Polkuja ja poikkeamia: aikuisuutta etsimässä. Helsinki: Nuorisotutkimusseura; 56. 2005.

Cieslik, M. & Pollock, G. (ed.): Young people in risk society: the restructuring of youth identities and transitions in late modernity. Aldershot : Ashgate , cop. 2002.

Helve, H & Bynner, J. Youth and Social Capital. Tuffnel Press, 2007.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Moduuli 1: Nuorisotutkimus (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö