x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
NUTTU1.1 Nuorisotutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä ja suuntauksia 5 op
Vastuutaho
Nuorisotyö ja nuorisotutkimus
Vastuuhenkilö
Helena Helve
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee nuorisotutkimuksen ajankohtaisia tieteenfilosofisia ja metodologisia lähtökohtia ja kysymyksiä.

Sisältö

Opintojakso antaa yleiskuvan monitieteisen nuorisotutkimuksen erilaisista ajankohtaisista kysymyksistä, tutkimusongelmista ja niihin liittyvistä käsitteistä, teorioista sekä metodeista. Jakson kirjallisuuden lisäksi voidaan sopia myös muuta aiheeseen liittyvää ja pro gradu -tutkielman tekemistä tukevaa kirjallisuutta esseen aineistopohjaksi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 13 t 0 t
Ryhmätyöskentely 5 t 0 t
Itsenäinen työskentely 0 t 112 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen kontaktiopetukseen + ryhmätyö wikialustalla ja parityöskentelynä tuotettu essee.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Helve, H. (ed.) Mixed methods in youth research. Helsinki: Finnish Youth Research Network : Finnish Youth Research Society, 2005.
Helve, H. & Holm, G. (ed.) Contemporary youth research: local expressions and global connections. Aldershot: Ashgate, cop. 2005.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Moduuli 1: Nuorisotutkimus (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö