x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HYHT3B Pro gradu –tutkielma 40 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija paneutuu tutkielmansa aihepiiriin, siitä käytyyn teoreettiseen keskusteluun ja aikaisempiin tutkimuksiin. Opiskelija osaa asettaa tutkimustehtävän, valita soveltuvat tutkimusmenetelmät ja käyttää niitä tutkimustehtävänsä ratkaisemisessa. Opiskelija osaa raportoida tutkimuksen tieteellistä esitystapaa noudattaen hyvällä suomen kielellä.

Sisältö

Opiskelija toteuttaa aihe- ja menetelmävalintojensa mukaisen tutkimusprosessin, jonka hän raportoi pro gradu –tutkielmaksi hänelle nimetyn ohjaajan tuella. Ohjaus tapahtuu pro gradu –tutkielmaseminaarissa, tutkielman tekemistä tukevissa opinnoissa ja yksilöllisenä ohjauksena.

Vaadittavat opintosuoritukset

Pro gradu -tutkielma ja kypsyysnäyte, mikäli opiskelija ei ole kirjoittanut sitä yhteiskuntatieteellisen alan kandidaatin tutkielman yhteydessä.

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö