x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HYHK2A Palvelujen järjestäminen kuntatalouden näkökulmasta 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa julkisen talouden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon talouden osana kansantalouden kokonaisuutta. Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksenteon, palvelutuotannon ja talouden keskeiset yhteydet ja ymmärtää ne osana alueiden ja kuntien toimintaedellytyksiä. Opiskelija tuntee palvelujen järjestämistä koskevan kunnallisen talousajattelun ja taloudellisen vaikuttavuuden peruskysymykset sekä ohjausvälineiden perusteet.

Sisältö

Julkisen talouden tehtävät kansantaloudessa, valtion ja kuntien suunnittelu- ja ohjausjärjestelmät sosiaali- ja terveyspalvelujen määrittäjänä; kunta taloudellista toimintaa harjoittavana organisaationa, kunnan tehtävät; kuntatalouden suunnittelu-, ohjaus ja seurantajärjestelmät, kuntien ja valtion taloussuhteet, palveluiden tuotantotavat sekä julkisen talouden ja palvelutuotannon haasteet tulevaisuudessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot 12 t ja tenttikirjallisuus, joka tentitään luentokuulustelun yhteydessä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Luennot + kirjat arvioidaan yhdessä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Myllyntaus, Oiva: Kuntatalouden ohjaus. Budjetoinnin ja kirjanpidon teoriaperusteita ja kehityssuuntia; luvut 1 – 7. Helsinki, Suomen Kuntaliitto 2002.
2. Peruspalveluohjelmaa valmistelevan ministerityöryhmän uusin raportti.
3. Toimiva kunta. Erityisesti ”Kunnan talous” -luku.  Helsinki, FCG Efeko 2008, ISBN 978-952-5704-03-7.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö