x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYPS1B2 Organisaatiokulttuurit ja tuloksellisuus sosiaalipalveluissa 3 op
Vastuutaho
Sosiaalityö, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee organisaatiokulttuurin ja -ilmapiirin käsitteet ja niiden yhteyden palvelujen laatuun, vaikuttavuuteen ja työhyvinvointiin, sekä osaa soveltaa käsitteitä johtamisen ja vaikuttamisen haasteiden erittelyyn.

Sisältö

Organisaatiokulttuuri, organisaatio- ja psykologinen ilmapiiri, työasenteet ja työsuoritusta selittävät yksilö-, vuorovaikutus- ja organisaatiotason mallit; organisaatiotason yhteys asiakaslähtöiseen vaikuttavuuteen, innovatiivisuuteen ja työmoraaliin; teoreettisten näkökulmien ja tutkimuksen tulosten merkitys johtamiselle ja kehittämiselle.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 12 t 0 t

Luentoseminaari tai vastaava SOSNET:n verkko-opetus. HUOM! SOSNETin opinnot ovat vain pääaineopiskelijoille.

Vaadittavat opintosuoritukset

Luentoseminaari 12 t ja luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva essee.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Schein, Edgar: Organisaatiokulttuuri ja johtaminen. Weilin&Göös. Espoo 1987.
  2. Kinnunen, Feldt, Mauno (toim), Työ leipälajina. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet, PS-Kustannus 2005. 

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö