x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSPA4 Kandidaatin tutkielma 10 op
Vastuutaho
Sosiologia, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tieteellisen seminaarityöskentelyn käytännöt. Opiskelija osaa asettaa tutkimusongelman sekä valita sen ratkaisemiseen sopivat teoreettiset keskustelut ja metodiset työvälineet. Opiskelija osaa rakentaa tieteellisen tekstikokonaisuuden ja perustella väitteensä tieteellisesti.

Sisältö

Opiskelija valitsee kandidaatintutkielmansa aiheen sosiologian sisältöalueisiin, käytäntöihin tai toimintaympäristöön liittyen. Seminaarin kuluessa tuotetaan kandidaatin tutkielma, joka on laajuudeltaan pääsääntöisesti 20–30 tekstisivua. Opintojakson yhteydessä laaditaan kypsyysnäyte sekä suoritetaan tiedekunnan yhteisten opintojen jakso Tiedonhankintataidot aineopinnoissa
(1 op).

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojakso on tarkoitettu vain pääaineopiskelijoille, joilta edellytetään ennen seminaarin tuloa suoritetuiksi yksikön yhteisiin opintoihin kuuluvat jaksot PYHT4 Empiirisen tutkimuksen perusteet (3 op) ja PYHT5 Tilastotieteen ja SPSS:n perusteet (5 op).
Jakson PORIA2 opinnot (10 op) samoin kuin suomen kielen opintoihin kuuluva jakso Tieteellinen kirjoittaminen (3 op) suositellaan suoritettavaksi viimeistään tämän kohdan rinnalla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 48 t 0 t

Aktiivinen osallistuminen seminaariin ja tutkimustyön yksilöllinen ohjaus (48 t) sekä kandidaatin tutkielman kirjoittaminen ja kypsyysnäyte.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kandidaatin tutkielma arvioidaan asteikolla 1-5, kypsyysnäyte hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Seminaarissa käsiteltävät aineistot ja opiskelijan tutkielmaa varten lukema materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Aineopinnot (Sosiologia, Pori)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö