x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSPP1C Sosiologian perusteiden kirjallisuus 5 op
Vastuutaho
Sosiologia, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiologian peruskäsitteistön ja erilaisia tapoja, joilla niitä voidaan käyttää yhteiskunnallisten ilmiöiden analyysissä.

Sisältö

Johdatus sosiologian peruskäsitteistöön, teorioihin ja historiaan.

Toteutustavat

Osa kirjallisuudesta, erityisesti Giddens, suoritetaan ohjattuna seminaarityöskentelynä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Osa kirjallisuudesta, erityisesti Giddens, suoritetaan ohjattuna seminaarityöskentelynä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Giddens, Sociology.6. painos.Polity Press 2009. (tentaattorin kanssa sovittavat luvut teoksesta).

2. Kantola ym. (toim.), Sosiologisia karttalehtiä. Vastapaino 2004.

3. Yksi seuraavista: Bauman, Sosiologinen ajattelu. Vastapaino 1997.Berger & Luckman, Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen. Gaudeamus 1994. Douglas, Puhtaus ja vaara. Vastapaino 2000. Eriksen,Toista maata. Johdatus antropologiaan. Gaudeamus 2004.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sosiologian perusteet (Sosiologia, Pori)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö