x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PORIA2B Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 5 op
Vastuutaho
Laitoksen yhteiset opinnot, Pori
Edeltävät opinnot
Tutkimusmenetelmäopinnot on tarkoitettu vain pääaineopiskelijoille. Yhteisiin opintoihin kuuluvien menetelmäkurssien (PYHT4 Empiirisen tutkimuksen perusteet 3 op ja PYHT5 Tilastotieteen ja SPSS:n perusteet 5 op) suorittamista suositellaan ennen tutkimusmenetelmäopintojen aloittamista.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kvantitatiivisen tutkimusperinteen lähtökohdat ja perusteet. Hän osaa soveltaa kaikkein perustavimpia menetelmiä itsenäisesti käytännössä ja omaa empiirisen tutkimuksen menetelmällistä lukutaitoa.

Sisältö

Opiskelija tutustuu sosiaalitieteen harjoittamisen empiiristen menetelmien perusteisiin. Hän perehtyy erilaisiin menetelmällisiin lähestymistapoihin ja siihen, miten tutkimuksen menetelmien valinnassa ja soveltamisessa käytännössä edetään. Hän myös opettelee menetelmien käyttämistä itsenäisesti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Harjoitukset 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Tutkimusmenetelmäopinnot I (Laitoksen yhteiset opinnot, Pori)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö