x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SPOPA4 Sosiaalipolitiikan käytännöt 10 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa kokemusta käytännössä toteutetusta sosiaalipolitiikasta ja oppii soveltamaan oppiaineen tietoja työelämässä. Opiskelija oppii niveltämään yhteen opiskelun antamia valmiuksia ja työelämän haasteita.

Sisältö

Työelämävalmiudet ja sosiaalipolitiikan soveltaminen käytäntöön.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Harjoittelu on tarkoitettu vain pääaineopiskelijoille, joilta ennen sen aloittamista edellytetään suoritetuksi kohta SPOPA3 Arviointi- ja projektitutkimuksen käytännöt 5 op.

Toteutustavat

Opiskelija osallistuu käytännön opetusjakson eli harjoittelun valmennusseminaariin, suorittaa harjoittelun (3 kk) valitsemassaan työorganisaatiossa ja laatii harjoitteluraportin, joka käsitellään palauteseminaarissa. Harjoittelupaikka nimeää opiskelijalle ohjaajan. Opiskelija laatii harjoittelupaikan ohjaajan kanssa neuvotellen harjoittelusuunnitelman, jossa sovitaan harjoittelun aikaisista tehtävistä ja opiskelijan harjoittelulle asettamista henkilökohtaisista tavoitteista. Opiskelijaa sitovat harjoittelun aikana työsopimuksessa määritellyt oikeudet ja velvollisuudet. Harjoitteluraportissa opiskelija arvioi harjoitteluaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin sekä harjoittelupaikkana olleen organisaation sosiaalipoliittisen tehtävän toteutumista oheiskirjallisuuden avulla. Harjoitteluraportin tulee täyttää tieteellisen kirjoittamisen kriteerit.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kolmen kuukauden harjoittelu, valmennus- ja palauteseminaari ja harjoitteluraportti. Suositellaan käytettäväksi oheismateriaalikirjallisuutta.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksytty/hylätty harjoittelukokonaisuus.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus: 

1. Eteläpelto & Tynjälä, Oppiminen ja asiantuntijuus. Työelämän ja koulutuksen näkökulmia. WSOY 1999.

2.  Oulasvirta, Palvelun laadun arviointi moniportaisessa julkisessa organisaatiossa. Acta Universitatis Tamperensis; 1239. Tampere University Press 2007.

3. Vartiainen, Työn muutoksen työvälineet. Muutoksen hallinnan sosiotekniset menetelmät. Otatieto 1994.

4. Virtanen, Projektityö. WSOY 2000.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Aineopinnot (Sosiaalipolitiikka, Pori)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö