x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PORIP1B Näkijänä, kokijana, tulkkina (sivuaineopiskelijoille) 5 op
Vastuutaho
Laitoksen yhteiset opinnot, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija saavuttaa perusvalmiudet sosiaalitieteelliseen tiedonmuodostukseen: itsenäiseen tiedon hankintaan ja sen analyysiin sekä tieteellisen tekstin tuottamiseen. Tässä yhteydessä opiskelija oppii metodologian perusteita ja reflektoi niiden soveltamista käytäntöön. Opiskelija perehtyy tieteellisiin puhe- ja kirjoitustapoihin ja saa välineitä opiskeluunsa.

Sisältö

Sosiaalitieteellinen tiedonmuodostus, tiedon hankinta ja sen analyysi sekä tieteellinen teksti.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Mikäli opiskelija on jo suorittanut tämän opintojakson seminaarimuotoisena osana pääaineensa opintoja, suorittaa hän muiden sivuaineopiskelijoiden tapaan jakson kirjatenttinä. Mikäli opiskelija tarvitsee tämän opintojakson vielä toiseenkin sivuaineeseen, sopii hän suoritustavasta toisen sivuaineen vastuuopettajan kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Sivuaineopiskelijat: Kirjallisuuskuulustelu (oppimateriaalit)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sivuaineopiskelijat valitsevat kaksi kohtaa seuraavista:

1. Aro, Sosiologia ja kielenkäyttö, Acta Universitatis Tamperensis 1999.

2. Fiske, Merkkien kieli: johdatus viestinnän tutkimukseen. Vastapaino 1992 tai uudempi painos 1996.

3. Kakkuri-Knuuttila & Heinlahti, Mitä on tutkimus? Johdatus argumentaatioon, väittelyyn ja retoriikkaan. Gaudeamus 2006.

4. Kinnunen & Löytty (toim.), Tieteellinen kirjoittaminen. Vastapaino 2002.

5. Kuula, Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Vastapaino 2006.

JA kaksi kohtaa seuraavista:

1. Granfelt, Kertomuksia naisten kodittomuudesta. SKS 1998.

 2. Helne & Laatu (toim.) Vääryyskirja. Kela 2006. TAI Hirvilammi  & Laatu (toim.). Toinen vääryyskirja. Helsinki: Kela, 2008.

 3. Kuusisto, Kolme reittiä alkoholismista toipumiseen: tutkimus muutoksesta hoidon ja vertaistuen avulla sekä ilman professionaalista hoitoa. Tampere University Press, 2010. Saatavilla: http://acta.uta.fi/pdf/978-951-44-7957-1.pdf

4. Melkas, Sosiaalisesta muodosta toiseen: suomalaisten yksityiselämän sosiaalisuuden tarkastelua vuosilta 1986 ja 1994. Tilastokeskus 2003.

5. Ylijoki, Akateemiset heimokulttuurit. Vastapaino 1998.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Näkijänä, kokijana, tulkkina (Laitoksen yhteiset opinnot, Pori)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö