x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SPOPP1A1 Sosiaalipolitiikan peruskurssi (pääaineopiskelijoille) 2 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka, Pori

Osaamistavoitteet

Sosiaalipolitiikan perusteet suoritettuaan opiskelija tuntee oppiaineen peruskäsitteet ja lähtökohdat sekä tunnistaa sen erot ja yhtäläisyydet muihin yhteiskuntatieteisiin. Lisäksi hän oppii tunnistamaan sosiaalipolitiikkaa muovaavia ideologioita, hyvinvointipolitiikan ja työpolitiikan perusteita sekä sosiaalipolitiikan haasteita muuttuvassa maailmassa.

Sisältö

Sosiaalipolitiikan peruskäsitteet ja teoreettisten lähestymistapojen moninaisuus, historiallisen kehityksen pääpiirteet ja käytäntöorientoituneisuus.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Pääaineopiskelijat suorittavat samanaikaisesti yksikön yhteisistä opinnoista jakson Yhteiskuntatieteiden ajankohtaisia kysymyksiä 3 op.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Osa luentotunneista toteutetaan paneelikeskusteluina, työpajatyyppisenä opetuksena tai tutustumisena johonkin sosiaalipoliittiseen käytännön järjestelmään.

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot (24 t), joista laaditaan opiskelijan valinnan mukaan joko luento-/oppimispäiväkirja tai suoritetaan luentosarjan loppukuulustelu. Mahdollisuus suorittaa peruskurssi luentopäiväkirjalla ja myös opetuksen vuorovaikutuksellisuus edellyttävät aktiivista luennoille osallistumista.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Luennon loppukuulustelu tai luentojen perusteella tehty oppimispäiväkirja arvioidaan asteikolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sosiaalipolitiikan peruskurssi (Sosiaalipolitiikka, Pori)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö