x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SPOPP1B Sosiaalipolitiikan historia, arvot, tavoitteet ja käytännöt 8 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka, Pori

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalipolitiikan historialliset perusteet sekä tavoite- ja arvolähtökohdat. Lisäksi hän oppii jäsentämään vaihtoehtoisia tapoja lähestyä sosiaalipolitiikkaa poliittisena ilmiönä sekä hyvinvointipalveluiden että työelämän näkökulmasta.

Sisältö

Sosiaalipolitiikan historia suomalaisen sosiaalipolitiikan klassikoiden näkökulmasta sekä sosiaalipolitiikan arvoperusta, tavoitteet ja käytännön toimet.

Toteutustavat

Kirjallisuuden lukeminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

Valitaan neljä seuraavista (kirjallisuuden voi tenttiä kahdessa osassa):

1. Nieminen, Mitä on sosiaalipolitiikka? WSOY 1984 tai Alapuro ym. (toim.), Suomalaisen sosiologian historia. WSOY 1992.

2. Helne, Sosiaalinen politiikka. WSOY 2003. (sivut 1-239)

3. Julkunen, Suunnanmuutos: 1990-luvun sosiaalipoliittinen reformi Suomessa. Vastapaino 2001 tai Harvey, Uusliberalismin lyhyt historia. Vastapaino 2007.

4. Koistinen, Työpolitiikan perusteet. WSOY 1999.

5. Kari & Pakaslahti, EU-Suomen sosiaaliturvajärjestelmä, Suomen vakuutusalan koulutus ja kustannus 2003 ja Kari, Kattelus & Saari, Sosiaalinen Eurooppa murroksessa. Eurooppa-tiedotus. Ulkoasiainministeriö 2008.

6. Pekkarinen & Sutela, Kansantaloustiede. WSOY 2007.

 

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sosiaalipolitiikan perusteet (Sosiaalipolitiikka, Pori)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö