x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PORU12 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä yhteiskuntatieteilijöille 3 op
Vastuutaho
Ruotsin kieli, Pori
Edeltävät opinnot
Kieli- ja viestintätaito taitotasoilla A2 - B1 Vaadittavan lähtötason saavuttamiseksi suositellaan itseopiskelua, valmennuskurssia tai valmentavaa verkkokurssia. Kielitaito voidaan testata kirjallisessa lähtötasokokeessa.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: Taitotaso B1-B2

Yleiskuvaus

Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön Tampereen yliopiston Porin yksikön pääaineopiskelijoille. Opintojakso perustuu asetukseen yliopistojen tutkinnoista 794/2004. Tutkinnoissa vaadittava kielitaito määritellään oman alan kannalta tarpeelliseksi kielitaidoksi. Lisäksi se vastaa valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa vaadittavaa kielitaitoa kts. julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annettu laki 424/2003 sekä suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annettu asetus 481/2003.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti tavanomaisissa oman alansa tilanteissa ruotsiksi. Opiskelija osaa
- ottaa viestiessään huomioon viestintätilanteen tarkoituksen, sisällön, osapuolet ja viestintätavan
- kertoa itsestään, opiskelustaan ja omasta alastaan
- kuvata, selittää ja määritellä oman alansa ilmiöitä
- ilmaista ja perustella mielipiteitään ja käsityksiään oman alansa kysymyksistä
- referoida ja viitata tietolähteisiin

Sisältö

Saavuttaakseen osaamistavoitteet
- opiskelija harjoittelee suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita, esimerkiksi kirjoittaa sähköpostiviestin, hakemuksen liitteineen, tiedotteen, laatii ja esittelee hankkeen ja raportoi sen tulokset
- valitsee ja käyttää tarkoituksenmukaisia tietoläheitä ja kielellisiä apuneuvoja
- hankkii tarvittavaa sanastoa ja fraseologiaa
- kertaa ja syventää tietojaan ja taitojaan ääntämisestä, kieliopista ja suullisen ja kirjallisen tekstin rakenteesta
- harjoittelee rakentavan palautteen antamista ja hyödyntämistä
- arvioi omaa ja toisten kieli - ja viestintätaitoa

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden opiskelijoille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 39 t 0 t
Itsenäinen työskentely 41 t 0 t

Opetusta enintään 39 tuntia.

Opetuskieli

suomi, ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kieli- ja viestintätaito arvioidaan harjoitustöiden ja/tai loppukokeiden perusteella. Arviointikriteerit; kts. taitotasokuvaukset teoksessa Elsinen R. ja T. Juurakko-Paavola 2006: Korkeakouluopiskelijoiden ruotsin kielen taidon arviointi. HAMK, Hämeenlinna, s. 97-98. Tutkintodistukseen merkitään erilliset arvosanat ruotsin kielen suullisesta taidosta ja ruotsin kielen kirjallisesta taidosta. Arviointiasteikkona käytetään valtionhallinnon kielitutkintojen arvosanoja tyydyttävät tiedot (taitotaso B1, vastaa arvosanoja 1-3)tai hyvät tiedot (taitotaso B2, vastaa arvosanoja 4-5).

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
2. vuoden syksy
3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Verkkomateriaali. Sanakirja sekä lukion tai vastaavan tason kielioppimateriaali.

Opintojakson oheismateriaaliksi suositellaan:

- Verkko- oppimateriaali Språknät, osoitteessa http://h27.it.helsinki.fi/spraknat

- Verkkosanakirja Mot, toimii yliopistoverkossa osoitteessa http://mot.kielikone.fi/mot/uta/netmot.exe?motportal=80

- Verkkosanakirja Lexin, osoitteessa http://lexin.nada.kth.se/sve-fin.html

- Garlén, Claes ja Gunlög Sundberg (2008): Handbok i svenska som andraspråk. Norstedts akademiska förlag  

Lisätietoja

Lukuvuoden aikana järjestetään kirjallisen taidon näyttökoe niille opiskelijoille, joilla on jo osaamistavoitteiden mukainen kieli- ja viestintätaito. Opiskelija on esim. opiskellut tai työskennellyt omalla alallaan ruotsinkielisessä ympäristössä. Suullinen kieli- ja viestintätaito osoitetaan erikseen sovittavalla tavalla. Edellytyksenä on kirjallisen näyttökokeen suorittaminen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Ruotsin kieli (Ruotsin kieli, Pori)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö