x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POSU1 Tieteellinen kirjoittaminen yhteiskuntatieteilijöille 3 op
Vastuutaho
Suomen kieli, Pori
Edeltävät opinnot
Äidinkielen lukio-opinnot tai vastaavat tiedot.

Yleiskuvaus

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön Porin yksikön kandidaatintutkinnon opiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa
- soveltaa tieteellisen kirjoittamisen konventioita omaan tekstiinsä
- argumentoida tarkoituksenmukaisesti
- käsitellä eri lähteistä peräisin olevaa tietoa ja käyttää sitä omassa tekstissään
- antaa palautetta ja muokata omaa tekstiään saamansa palautteen mukaisesti
- arvioida tekstiä tietyn tekstilajin edustajana
- laatia yleistajuista tekstiä tieteellisen tekstin pohjalta
- soveltaa kielenkäytön keskeisiä normeja ja viimeistellä tekstinsä.

Sisältö

Opiskelija
- perehtyy kirjoittamisprosessin eri vaiheisiin ja kirjoittaa harjoitustyönä tieteellisen esseen
- harjoittelee palautteen antamista ja vastaanottamista sekä tekstin muokkaamista palautteen pohjalta
- arvioi tekstejä tekstilajinsa edustajana
- analysoi tieteellisen ja yleistajuisen tekstin eroja ja kirjoittaa yleistajuisen tekstin
- kertaa kielenkäytön keskeisiä normeja ja tekee kielenhuollon testin
- kirjoittaa kurssin aikana oppimispäiväkirjaa, jossa hän arvioi oppimistaan ja kehittymistään kirjoittajana
Opintojakson sisällön painotukset ja tehtävien tarkennetut toteutustavat sovitaan yhdessä kunkin ryhmän opiskelijoiden kanssa.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden opiskelijoille

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 39 t 0 t
Itsenäinen työskentely 41 t 0 t

Monimuotokurssi, lähiopetusta ja verkko-opetusta Moodle ympäristössä. Kurssi kestää kaksi periodia, alkaa II periodin alussa ja loppuu III periodin lopussa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvioinnissa otetaan huomioon harjoitustyöt, kielenhuollon testi, oppimispäiväkirja ja aktiivinen osallistuminen työskentelyyn. Arvioinnin kriteerejä tarkennetaan suoritusohjeessa, joka käsitellään yhdessä kurssin alkaessa.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Aineopintovaiheessa kandidaatintutkielman tekovaiheessa, yleensä 3. opintovuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaali: Verkossa oleva opetusmoniste ja muu verkkomateriaali, opiskelijan omat tekstit sekä opetuksen yhteydessä jaettava ja käsiteltävä materiaali.

 Opintojakson oheiskirjallisuudeksi suositellaan seuraavia:

  1. Hirsjärvi ym., Tutki ja kirjoita. Tammi. Helsinki 2009. 15., osin uudistettu painos. 
  2. Ventelä, E. & Kesseli, M. & Eronen, R., Uusi kieliopas. Testit ja tehtävät. Tammi. Helsinki 2007
  3. Kakkuri-Knuutila, M-L., Argumentti ja kritiikki. Lukemisen ja vakuuttamisen taidot. Gaudeamus kirja. Helsinki 2007. 7 painos.
  4. Kniivilä, S. & Lindholm, S. & Mäntynen A., Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. WSOY Oppimateriaalit Oy. Helsinki 2007. 1 painos
  5. Kinnunen, M. & Löytty, O., Tieteellinen kirjoittaminen. Vastapaino. Tampere 2007. 2. painos
  6. Verkko-oppimateriaali Kirjoittajan ABC-kortti, osoitteessa http://webcgi.oulu.fi/oykk/abc/.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö