x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYHT5 Tilastotieteen ja SPSS:n perusteet 5 op
Vastuutaho
Tiedekunnan yhteiset opinnot, Pori

Yleiskuvaus

Opintojakso koostuu seuraavista osajaksoista:
PYHT5A Tilastotieteen perusteet 3 op
Basics of Statistics
PYHT5B SPSS:n perusteet 2 op
Basics of SPSS

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut opiskelija hallitsee tilastotieteen peruskäsitteet, ymmärtää tilastoinnin ja otantatutkimuksen eron sekä osaa SPSS-tilasto-ohjelmiston peruskäytön.
Opiskelija omaksuu tilastollisen ajattelun peruslogiikan ja käsittää sen merkityksen empiirisessä yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. Opintojakso tarjoaa välttämättömän pohjan kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien oppimiselle ja antaa valmiudet soveltaa tilastotieteen perusmenetelmiä. Opintojakso toimii johdantokurssina oppiaineen omalle kvantitatiivisten menetelmien opetukselle.

Sisältö

Käsiteltävä asiakokonaisuus:
-tilastoyksikkö, muuttuja, havaintomatriisi
-multiresponse-muuttujat
-muuttujan mitta-asteikot
-aineiston tallentaminen ja tallennusvirheiden korjaaminen
-sisällön dokumentointi ja puuttuvien tietojen määrittäminen
-muuttujamuunnokset
-yksi- ja useampiulotteiset jakaumat
-keski-, hajonta- ja riippuvuusluvut
-tulosten graafinen esittäminen
-tilastollinen hypoteesien testaus
-otoskoon määrääminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Pienryhmäopetus 12 t 0 t

Luento-opetusta 24 t, pienryhmä- ja yksilöopetusta 12 t.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Vaadittavat opintosuoritukset:
a) luennot, pienryhmäopetus, välitentit ja harjoitustyö, tai
b) kirjallinen kuulustelu (ks. kirjallisuus) yleisenä tenttipäivänä ja harjoitustyö.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Heikkilä, T., Tilastollinen tutkimus, luvut 1-11, 5. uudistettu painos. Edita 2004.
tai
2. Manninen, P., Johdatus tilastolliseen data-analyysiin. Tampereen yliopisto 2004. (tilasto-osuus)
3. Paaso, E., SPSS-peruskurssin moniste.Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto FSD 2004. (harjoitustyö)
4. Kuusela, V., Tilastografiikan perusteet. Edita 2000. (oheislukemisto)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö