x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSAS2 Etnografinen tutkimus 12 op
Vastuutaho
Sosiaaliantropologia
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Edeltävät opinnot: Empiirisen tutkimuksen perusteet on pakollinen ja sosiaalitieteen kvalitatiivisten menetelmien kurssia suositellaan, tai se on ainakin suoritettava yhtäaikaa tämän kurssin kanssa.

Yleiskuvaus

Kurssilla perehdytään etnografiseen tiedon tuottamiseen ja tutkimusperinteeseen.

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat etnografiseen tiedon tuottamiseen sekä etnografiseen tutkimusprosessiin ja kenttätyöhön liittyviin erityisiin metodologisiin kysymyksin. Tavoitteena on myös oppia oman aktiivisen tekemisen kautta ymmärtämään erilaisia aineiston tuottamisen ja analysoinnin tapoja.

Sisältö

Kurssi etenee samaan tapaan kuin etnografinen tutkimusprosessi. Se koostuu luennoista, oheiskirjallisuudesta, kirjallisista tehtävistä sekä kenttätyöstä ja sen raportoinnista. Kurssikirjallisuudesta osa on kaikille yhteistä, osa valinnaista.

Toteutustavat

Kurssi koostuu luennoista, kirjallisista tehtävistä sekä kenttätyöprojektista.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoitustyö(t) ja kirjallisuus.

Opiskelijoiden edellytetään osallistuvan luennoille ja yhteisiin tapaamisiin. Kurssin suorittaminen edellyttää myös kaikkien annettujen kirjallisten töiden (kenttäpäiväkirja, kirja-arviot ja tiivistelmät, kurssiraportti) tekemistä sekä kurssiin sisältyvän kirjallisuuden suorittamista kurssin aikana sovittavalla tavalla.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kurssin arvioinnissa huomioidaan sekä kirjalliset työt että muut tehtävät.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Suoritetaan kurssin yhteydessä sovitulla tavalla.

1. Cerwonka & Malkki,  Improvising Theory. Process and Temporality in Ethnographic Fieldwork. University of Chicago Press 2007.

2. Emerson, Fretz, Shaw,  Writing Ethnographic Fieldnotes. University of Chicago Press 1995.

3. Robben, Sluka,  Ethnographic Fieldwork. An Anthropological Reader. Wiley & Blackwell 2006 (erikseen sovitut artikkelit).

4. Vuorela,  Kulttuureja paikantamassa - suomalaisten antropologien kenttätyömatkat teoksessa: Löytönen (toim.), Suomalaiset tutkimusmatkat, sivut 82-117. SKS 2009.

Lisäksi kurssilla on muuta kurssin aikana erikseen ilmoitettavaa kirjallisuutta, josta osa on valinnaista.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Syventävät opinnot (Sosiaaliantropologia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö