x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYKA8 Psykologian tutkimusmenetelmät II: kokeellinen ja korrelatiivinen tutkimus 5 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävät opinnot
Kaikilta opiskelijoilta edellytetään suoritetuksi PSYKP4 Psykologian tutkimusmenetelmät I, Tilastotieteen ja SPSS:n perusteet (tiedekunnan yhteiset metodiopinnot) sekä Tilastollisten menetelmien perusteet II (tilastotiede). Tilastollisten menetelmien perusteet II (tilastotiede) -kurssille mentäessä tulee a) kerrata teoksesta Nummenmaa, Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät, luku II: Todennäköisyys ja jakaumat sekä b) olla tiedekunnan yhteisistä opinnoista suoritettuna Tilastotieteen ja SPSS:n perusteet.
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa analysoida tilastollisesti kokeellisten perusasetelmien tuloksia sekä käyttää monimuuttujamenetelmistä regressio- ja faktorianalyysia jonkin tieteellisen ongelman ratkaisemisen apuvälineenä.

Sisältö

Opintojaksolla syvennetään kokeellisissa tutkimusasetelmissa tarvittavia tilastollisia tarkasteluja. Lisäksi perehdytään korrelatiivisessa tutkimuksessa käytettäviin monimuuttujamenetelmiin.

Toteutustavat

Luennot ja harjoitukset (30 t) ja kirjallisuus.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot ja harjoitukset. Kirjallisuus tentitään jaksosta vastaavan opettajan ohjeiden mukaan luentojen yhteydessä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Pääaineopiskelijoille 3. opintovuosi, 1.-2. periodi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Howell, Statistical methods for psychology. Duxbury Press 1982 tai uudempi painos
tai
Todman &
Dugard, Approaching multivariate analysis. An introduction for psychology. Psychology Press 2007.
2. Metsämuuronen, Kokeellisen tutkimuksen perusteet ihmistieteissä. International Methelp 2005.
3. Metsämuuronen, Monimuuttujamenetelmien perusteet SPSS-ympäristössä. International Methelp 2001 tai uudempi painos.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Aineopinnot (Psykologia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö