x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYKP4 Psykologian tutkimusmenetelmät I 5 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Professori

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee psykologiselle tutkimukselle tyypilliset muuttujat, tutkimusasetelmat ja mittausmenetelmät. Opintojakson suorittanut opiskelija tunnistaa ja ymmärtää psykologisen tutkimusprosessin vaiheet ja osaa lukea psykologisia tutkimusraportteja sekä teoreettisesta että empiirisestä näkökulmasta.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään tieteellisen ajattelun periaatteisiin, psykologiassa käytettäviin tutkimusmenetelmiin ja tutkimuksen teon vaiheisiin.

Toteutustavat

Luennot (26 t), demonstraatiot (5 t) ja kirjallisuuskuulustelu. Pääaineopiskelijoille lisäksi harjoitukset ja harjoitustöiden palautekeskustelu (10 t).
Luennot toteutetaan Psykonetin valtakunnallisena virtuaaliopetuksena (lisätietoja www.psykonet.fi).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallisuuskuulustelu laitoksen yleisenä tenttipäivänä. Luennot tentitään jaksosta vastaavan opettajan ohjeiden mukaan. Pääaineopiskelijoille lisäksi harjoitukset ja harjoitustyö.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. opintovuosi, 3.-4. periodi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Neale & Liebert, Science and behavior: Introduction to methods of research. Prentice-Hall 1986
tai
Salkind, Exploring research. Pearson 2006.
2. Stanovich, How to think straight about psychology, 4th edition. HarperCollins 1996 tai uudempi painos.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Perusopinnot (Psykologia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö