x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATETE04 Terveysliikunta ja ravitsemus 3 op
Vastuutaho
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
kansanterveystieteen yliassistentti Pirjo Lindfors

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tutkimustietoon perustuvan kokonaiskuvan terveysliikunnan ja ravitsemuksen mahdollisuuksista ja keinoista terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Sisältö

Terveyttä edistävä ravitsemus ja ravitsemussuositukset, terveyttä edistävä liikunta ja liikuntasuositukset, eri liikuntamuotojen turvallisuus ja haittojen ehkäisy, kasvuikäisen liikkujan erityiskysymykset, liikunta, sairaus ja sairauksien ennaltaehkäisy

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Opintojakso toteutetaan kevätlukukaudella 2010 luento-opetuksena. Kevätlukukaudella 2011 opintojakson suoritetaan kirjallisuuskuulusteluna.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät
4. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus:

Fogelholm M. ym. Liikkujan ravitsemus - teoriasta käytäntöön. Edita 2004.

Fogelholm M. & Vuori I. (toim) Terveysliikunta. Duodecim 2005.

Aro A. ym. Ravitsemustiede. 2. uud. p. Duodecim 2005.

Lisätietoja

Jakso kuuluu terveystiedon opintokokonaisuuteen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö