x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATES411 Terveystaloustieteen teoriat ja menetelmät 4–8 op
Vastuutaho
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Terveystaloustieteen professori Pekka Rissanen
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Suositellaan, että on suorittanut biometrian tai tilastotieteen perusteet.

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija
- teorioiden keskeisen merkityksen terveystaloustieteellisen tutkimuksen lähtökohtana
-ymmärtää terveystaloustieteellisen tutkimuksen keskeiset lähestymistavat
-ymmärtää ja osaa kriittisesti arvioida taloudellisen arviointitutkimuksen keskeisiä menetelmiä

Sisältö

-terveystaloustieteen teoreettinen perusta
-ekonometria terveystaloustieteessä
-taloudellisen arvioinnin lähestymistavat

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Keväällä 2010 luennot englanniksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Vaadittavat opintosuoritukset: Kirjallinen tentti, jossa tentitään luento-osuus, harjoitukset, ja kaikille yhteinen tenttikirjallisuus tuottaa yhteensä 4 op. Lisäpisteitä voi saada tenttimällä lisäkirjallisuutta. Niiden tenttimisestä sovitaan erikseen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Harjoitukset arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Tentti arvioidaan asteikolla 1–5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus:
Drummond M. ym. Methods for the economic evaluation of health care programmes. 3. ed. Oxford University Press 2005.
Opettajan/opettajien ilmoittamat artikkelit.
Lisäkirjallisuus:
Mooney G. Economics, medicine and health care. 3. rev. ed. Prentice Hall. 2003.
Evans R. Strained Mercy. Butterworths 1984. (soveltuvin osin)
Rice T. The economics of health reconsidered. 2. ed. Health Administration Press 2003. (soveltuvin osin)

Lisätietoja

Kevätlukukausi 2010.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö