x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATES4 Sosiaali- ja terveysalan moniammatilliset johtamisopinnot 10 op
Vastuutaho
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Kansanterveystieteen yliassistentti Anne Konu

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää/tietää
– sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakenteet ja toimintakäytännöt
– lähijohtajan toimenkuvan ja vastuut
– moniammatillisten tiimien toiminnan perusteet ja johtamiskäytännöt
– vuorovaikutuksen ja viestinnän merkityksen lähijohtamisessa
– johtajuuden jatkuvan kehittämisen tarpeellisuuden

Sisältö

Lähijohtamisen tieto- ja taitoperusta
– hyvä henkilöstöpolitiikka
– henkilöstön työhyvinvointi
– moniammatillisten työryhmien johtaminen
– sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä
– alaistaidot ja lähiesimiehen rooli asiantuntijaorganisaatiossa
– johtamisen vuorovaikutus ja viestintä
– liiketalousosaamisen perusteet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Pienryhmäopetus
Ryhmätyöskentely
Seminaari

Ongelmaperustainen oppiminen (PBL) sekä luennot ja ryhmissä tehtävä kirjallinen lopputyö.

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen tutoristuntoihin ja kirjallinen lopputyö

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvosana määräytyy lopputyön perusteella

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät
4. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus:
Aaltonen E. Sosiaalitoimen johtaminen - byrokratiaa vai tulosjohtamista? Tutkimus sosiaalitoimen johtamisesta Suomessa 1950-luvulta 1990-luvun puoleen väliin. Joensuun yliopisto 1999.
Kinnunen U ym. (toim.). Työ leipälajina. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. PS-kustannus 2005.
Lehto J ym. Sosiaali- ja terveydenhuolto. WSOY 2004.
Niiranen V Sosiaalitoimen moniuloitteinen johtajuus. Sosiaaliturvan
Keskusliitto 1995.
Viitanen E.ym. Johtajana sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kunnallisalan kehittämissäätiö 2007.
Vuori J (toim.). Terveys ja johtaminen. Terveyshallintotiede terveydenhuollon työyhteisössä. WSOY 2005.
Åberg L. Viestinnän johtaminen. Infoviestintä Oy 2000.

Lisätietoja

Opintojakso on pakollinen osa johtamisopintojen kokonaisuutta ja toteutetaan yhdessä hoitotieteen, psykologian, puheopin, sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitosten sekä varhaiskasvatuksen yksikön kanssa.Seuraava toteutus keväällä 2010.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö