x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATES074 Psykososiaalisen toimintakyvyn edistäminen 8 op
Vastuutaho
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Kansanterveystieteen yliassistentti (sosiaalipsykiatria)

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelijalla on sekä kokemuksellinen että teoreettinen näkemys mielenterveyskuntoutujan psykososiaalisen toimintakyvyn edistämisestä ja hän
– ymmärtää mielenterveyden häiriöiden yhteyden psykososiaaliseen toimintakykyyn
– tuntee mielenterveyskuntoutuksen järjestämistavat Suomessa
– osaa havainnoida psykososiaalisen kuntoutuksen menetelmien toteutumista käytännössä
– kykenee lähestymään psykososiaalisen kuntoutuksen tarpeen arviointia ja tarpeeseen vastaamisen keinoja sekä palveluntarjoajan että mielenterveyskuntoutujan näkökulmasta

Sisältö

aiheeseen johdattelevat luennot
– vapaaehtoistyöjakso ja siihen liittyvät kurssitapaamiset
– kirjallisuuteen perehtyminen
– raportin laatiminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Vaadittavat opintosuoritukset

Läsnäolo johdantoluennoilla ja kurssitapaamisissa, vapaaehtoistyö valitussa psykososiaalista kuntoutusta tarjoavassa yksikössä (2 työviikkoa, yhteensä 75 tuntia), itsenäinen tiedonhankinta ja tieteellisen kirjoittamisen tapaan laadittu raportti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien vaadittavien opintosuoritusten tekemistä. Arvosana määräytyy opiskelijan kirjoittaman raportin perusteella. Raportin arvioimisessa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin asioihin: – tieteellisen kirjoittamistavan edellyttämän viitteistyksen käyttö – mielenterveyskuntoutuksen järjestämistä ja psykososiaalisen toimintakyvyn edistämistä käsittelevän kirjallisuuden riittävän laaja esittely – analyyttinen, teoriaa ja käytännön kokemusta yhdistelevä pohdinta

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät
4. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus:
Koskisuu J. Eri teitä perille. Mitä mielenterveyskuntoutus on? Edita 2005
Salo M & Kallinen M. Yhteisasumisesta yhteiskuntaan? Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen tila ja tulevaisuus. Mielenterveyden keskusliitto 2007.
Rissanen P. Skitsofreniasta kuntoutuminen. Mielenterveyden keskusliitto 2007.
Oheiskirjallisuus:
Lönnqvist J. ym. Psykiatria. Duodecim 2001.
Aromaa A & Koskinen S. Terveys ja toimintakyky Suomessa. Terveys 2000 -
tutkimuksen perustulokset. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B3, 2002. (Saatavana myös verkkojulkaisuna)
Kallanranta T. Kuntoutus. Duodecim 2001.
Pekkala E & Merinder L. Psychoeducation for schizophrenia and other mental illnesses.
Cochrane Database Syst Rev. 2002: (3): CD002831
Nyman M & Stengård E. Mielenterveyspotilaiden omaisten hyvinvointi. Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto 2001.
Ojanen M. Sopimusvuoren kaksi vuosikymmentä. Kirjatoimi 1995.

Lisätietoja

Kevätlukukausi 2011.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö