x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATES012 Yhteinen johdanto 2 op
Vastuutaho
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Epidemiologian professori Anssi Auvinen
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Jakson aikana opiskelija
-omaksuu tieteellisen päättelyn keskeiset periaatteet
-perehtyy hyviin tieteellisiin käytäntöihin ja tutkimuksen eettisiin kysymyksiin
-hahmottaa eri tutkimusperinteisiin liittyvät kysymyksenasettelut ja menetelmälliset lähestymistavat

Sisältö

-tieteellisen tiedon erityispiirteet
-kansanterveyden tietopohja ja sen rakentuminen
-tieteellisten teorioiden, käsitteiden ja hypoteesien suhde
-tutkimuksen tavoitteiden, lähestymistapojen, menetelmien ja aineiston yhteys
-yleistäminen ja sen ongelmat
-tutkimuksen etiikka

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Luennot, seminaari/ryhmätyö, oppimispäiväkirja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Oppimispäiväkirja arvioidaan asteikolla 1–5.

Suositellut suoritusajankohdat

Jakso toimii johdantojaksona syventävien metodiopinnoille.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

Kakkuri-Knuuttila M-L (toim.). Argumentti ja kritiikki. Gaudeamus 1998.

Kakkuri-Knuuttila M-L, Heinlahti K. Mitä on tutkimus? Gaudeamus 2006

Shand J. Arguing well. Routledge 2000. (Myös verkkojulkaisuna)

Alanen P ym. Lääketiede ja tieteenteoria. Kirja-Aurora 2003.

Kuhn T. Tieteellisten vallankumousten rakenne. Art House 1995.

Niiniluoto I. Johdatus tieteenfilosofiaan. Otava 1999.

Lammenranta M. Tietoteoria. Gaudeamus 1993.

Karjalainen S ym. (toim).Tutkijan eettiset valinnat. Gaudeamus 2002

Clarkeburn H, Mustajoki A. Tutkijan arkipäivän etiikka. Vastapaino 2007

Lisätietoja

Syyslukukausi 2010.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Metodiopinnot (Kansanterveystiede)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö