x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATES010 Pro Gradu- tutkielma 30 op
Vastuutaho
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Pro gradu -tutkielman ohjaaja
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Pro gradu -tutkielman laadittuaan opiskelija
-osaa toimia itsenäisesti ja suunnitelmallisesti tutkimustehtävän asettamisessa, menetelmien hahmottamisessa ja tutkimuksen toteuttamisessa
-on perehtynyt syvällisesti yhteen kansanterveystieteen alan ongelmaan tai aihepiiriin
-on harjaantunut laajahkon tietoaineksen jäsentämiseen ja sen kirjalliseen esittämiseen

Sisältö

Tutkielma tai ohjaajan kanssa erikseen sovittava vertaisarviointijärjestelmää käyttävässä kansainvälisessä tai suomenkielisessä lehdessä julkaistu tai julkaisuharkintaan otettu tieteellinen artikkeli, jossa opiskelija on ensimmäisenä/ainoana kirjoittajana. Mikäli tutkielmaksi esitetään artikkeli, liitetään työhön erillinen kirjallisuuskatsaus tai osa, jossa opiskelija kuvaa tutkimuksensa lähtökohtia ja lähestymistapaa sekä pohtii tutkimustulostensa merkitystä laajemmin kuin artikkelissa on mahdollista. Lisäksi opiskelija kirjoittaa erillisen lyhyen selvityksen, josta ilmenee hänen osuutensa tutkimuksen toteutuksessa. Tarkemmat ohjeet monografiatutkielmasta ja artikkelitutkielmasta löytyvät laitoksen www-sivuilta: (http://www.uta.fi/laitokset/tsph/)
Opiskelija ja pro gradu -tutkielman ohjaaja laativat kirjallisen ohjaussuunnitelman.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Tutkielman ohjaustapaamisista sovitaan opiskelijan ja ohjaajan välisessä ohjaussuunnitelmassa(http://www.uta.fi/laitokset/tsph/opiskelu/opinnaytteet.php)

Vaadittavat opintosuoritukset

Tutkielman tai artikkelin kirjoittaminen sekä kypsyyskokeeseen osallistuminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Pro gradu –tutkielmasta annetaan kirjallinen lausunto sekä arvolause approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur tai laudatur. Kypsyyskoe arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Arviointiperusteet: Johdanto ja kirjallisuus valmistavat tutkimuskysymystä. Työssä on selkeä tutkimusongelma. Menetelmän valinta on perusteltu ja menetelmää on käytetty oikein. Tutkimuksen tulokset vastaavat tutkimuskysymykseen. Tutkimuksen rajoja on pohdittu. Työ on kirjoitettu huolellisesti ja suomen kieli on hyvää. Pro gradu-tutkielman arvosana on osa maisteritutkinnon syventävien opintojen arvosanaa.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Suositetaan, että pro gradu-tutkielman tekeminen tapahtuu tutkielmaseminaariin osallistumisen yhteydessä

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö