x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATES003 Projektin suunnittelu ja johtaminen 3 op
Vastuutaho
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Kansanterveystieteen yliassistentti Anne Konu

Osaamistavoitteet

Jakson tavoitteena on antaa yleiskuva
– projektityöskentelystä
– projektien suunnittelusta, organisoinnista ja johtamisesta
– rahoittamisesta, toteuttamisesta ja arvioinnista.

Sisältö

-projektin suunnittelu ja suunnitelman kirjoittaminen
-projektin vaiheet
-projektin toteuttaminen, budjetti ja riskianalyysi
-projektin johtaminen ja viestintä
-projektin arviointi ja raportointi

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Pienryhmäopetus
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Luennot, ongelmaperustainen oppiminen (PBL), projektisuunnitelma

Vaadittavat opintosuoritukset

Projektisuunnitelma, osallistuminen tutoristuntoihin ja projektityöseminaariin.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu projektisuunnitelmaan

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus:
Silfverberg P. Ideasta projektiksi: projektityön käsikirja. Edita 2007.
Ruuska K. Projekti hallintaan. Suomen atk-kustannus 1999.
Jalava U & Virtanen P. Tietoa luova projekti, polku oppivaan organisaatioon. Kirjayhtymä 1998.
Jalava U & Virtanen P. Innovatiiviseen projektijohtamiseen. Tammi 2000.

Lisätietoja

Kevätlukukausi 2011.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö