x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATES001 Kansanterveystieteen teoreettisia ja käsitteellisiä lähtökohtia 10 op
Vastuutaho
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Ma yliassistentti Ilkka Pietilä, professori Marja Jylhä
Edeltävät opinnot
Kurssille osallistuvilta edellytetään pääsääntöisesti kansanterveystieteen aineopintojen suorittamista ennen kurssia.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
-tuntee kansanterveystieteen keskeisten tieteellisten keskustelujen ja kysymyksenasetteluiden käsitteellisiä ja yhteiskunnallisia lähtökohtia
-omaa valmiuksia kriittiseen ja analyyttiseen ajatteluun

Sisältö

Työpajassa luetaan ja tarkastellaan kriittisesti kirjoituksia, jotka ovat keskeisesti vaikuttaneet kansanterveystieteen teoreettisiin ajattelutapoihin, käsitteisiin ja kysymyksenasetteluihin.

Toteutustavat

Työpaja ja itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvosanasta 1/3 määräytyy välitehtävien ja osallistumisaktiivisuuden ja 2/3 tentin perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus:
1. Petersen A & Lupton D. The new public health. Sage Publications 1996
2. Berkman L & Kawachi I (toim.). Social epidemiology. Oxford University Press 2000 tai Marmot M, Wilkinson RG (toim.). Social determinants of health. 2. ed. Oxford University Press 2006.
Opettajan ilmoittamat artikkelit.

Lisätietoja

Syyslukukausi 2009 ja 2010.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö