x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKEN41 Ammatillista englantia terveystieteilijöille 3 op
Vastuutaho
Englannin kieli
Edeltävät opinnot
Englannin kieli lukion A-kielenä tai vastaavat taidot (taitotaso B1-B2).

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2

Yleiskuvaus

Opintojakso on tiedekunnan opintovaatimusten mukainen vieraan kielen suullisen taidon opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää itseohjautuvan kielenoppimisen merkityksen osana ammatillista kompetenssia
- ymmärtää kulttuurienvälisen viestinnän perusteita
- osaa soveltaa tiedonhankinnassa käytettäviä välineitä ammattikielen oppimiseen
- osaa osallistua tehokkaasti erilaisiin ammatillisiin viestintätilanteisiin
- osaa tuottaa edellisiin liittyviä kirjallisia dokumentteja

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija
- arvioi omaa kielitaitoaan ja tekee/päivittää henkilökohtaisen kehityssuunnitelman (erityisesti ääntäminen ja kielioppi)
- kehittää tietoisuuttaan ja taitojaan kulttuurien välisessä viestinnässä
- tutustuu englanninkielisen ammatilliseen viestintään tarvittavien lähteiden/ohjelmien käyttöön (sanakirjat, online professional writing, tietokannat)
- harjoittelee eri tilanteiden (esim. kokous, neuvottelu, väittely, haastattelu) vaatimia ilmauksia
Kurssi on integroitu kurssi, jossa painopiste on suullisesta viestinnässä.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Terveystieteiden opiskelijoille

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 39 t 0 t
Itsenäinen työskentely 41 t 0 t

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojakson arvosana perustuu kirjallisten töiden portfolioon ja seminaariesitelmän pitämiseen, sanakokeeseen ja aktiiviseen osallistumiseen.

Suositellut suoritusajankohdat

1. opintovuosi. Kurssi suositellaan suoritettavaksi akateemisen englannin kurssin jälkeen tai samanaikaisesti sen kanssa. Opetus kestää kaksi periodia.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Verkkomateriaali ja monisteet Moodlessa

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Compulsory general studies (Health Sciences)
Terveystieteiden yksikkö
Vieraan kielen taito (Hoitotiede)
Terveystieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus