x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKEN15 Akateemista englantia terveystieteilijöille 3 op
Vastuutaho
Englannin kieli
Edeltävät opinnot
Englannin kieli lukion A-kielenä tai vastaavat taidot (taitotaso B1 - B2). Lähtötason saavuttamiseksi opiskelija voi esim. osallistua englannin kielen valmennuskurssille.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2

Yleiskuvaus

Opintojakso on tiedekunnan opintovaatimusten mukainen vieraan kielen tekstin ymmärtämisen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää itseohjautuvan kielenoppimisen merkityksen osana akateemista kompetenssia
- ymmärtää akateemisen viestinnän perusteet
- ymmärtää kriittisen lukutaidon merkityksen kirjallisten lähteiden käytössä
- ymmärtää oman tieteenalansa puhuttua ja kirjallista tekstiä
- osaa analysoida oman tieteenalansa puhutun ja kirjallisen tekstin sanastoa ja rakenteita
- osaa soveltaa tiedonhankinnassa käytettäviä välineitä kielenoppimiseen
- osaa kirjoittaa esitelmän, abstraktin ja referaatin tieteellisestä artikkelista
- osaa pitää seminaariesitelmän

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija
- arvioi omaa kielitaitoaan ja tekee/päivittää henkilökohtaisen kehityssuunnitelman (erityisesti ääntäminen ja kielioppi)
- analysoi tieteellisen tekstin rakennetta, lauserakenteita
- perehtyy sananmuodostukseen ja tieteellisten sanojen ääntämiseen
- analysoi tieteellisen tekstin argumentaatiota
- tutustuu englanninkielisen tieteelliseen kirjoittamiseen tarvittavien
lähteiden/ohjelmien käyttöön (sanakirjat, online writing labs, tietokannat, RefWorks)
- kirjoittaa abstraktin ja referaatin tekstianalyysien pohjalta
- harjoittelee tieteellisen esitelmän pitämiseen ja akateemiseen keskusteluun liittyviä taitoja
- pitää seminaariesitelmän ja osallistuu sitä seuraavaan keskusteluun
Kurssi on integroitu kurssi, jossa painopiste on kirjallisessa viestinnässä.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Hoito- ja terveystieteiden opiskelijoille

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 39 t 0 t
Itsenäinen työskentely 41 t 0 t

Opetuskieli

englanti, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojakson arvosana perustuu kirjallisten töiden portfolioon ja seminaariesitelmän pitämiseen, sanakokeeseen ja aktiiviseen osallistumiseen.

Suositellut suoritusajankohdat

1. opintovuosi. Kurssi suositellaan suoritettavaksi ennen ammatillisen englannin kurssia tai samanaikaisesti sen kanssa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Verkkomateriaali ja monisteet Moodlessa

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Vieraan kielen taito (Hoitotiede)
Terveystieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus