x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRU7 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä hoito- ja terveystieteilijöille 3 op
Vastuutaho
Ruotsin kieli
Edeltävät opinnot
Kielitaito tasolla A2-B1. Vaadittavan lähtötason saavuttamiseksi suositellaan itseopiskelua, valmennuskurssia tai valmentavaa verkkokurssia. Kielitaito voidaan testata kirjallisessa lähtötasokokeessa.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Yleiskuvaus

Opintojakso perustuu asetukseen yliopistojen tutkinnoista (794/2004). Tutkinnoissa vaadittava kielitaito määritellään oman alan kannalta tarpeelliseksi kielitaidoksi. Lisäksi se vastaa valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa vaadittavaa kielitaitoa (kts. julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annettu laki 424/2003 sekä suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annettu asetus 481/2003).

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti tavanomaisissa oman alansa tilanteissa ruotsiksi. Opiskelija osaa

• ottaa viestiessään huomioon viestintätilanteen tarkoituksen, sisällön, osapuolet ja viestintätavan
• kertoa itsestään, opiskelustaan ja omasta alastaan
• kuvata, selittää ja määritellä oman alansa ilmiöitä
• ilmaista ja perustella mielipiteitään ja käsityksiään oman alansa kysymyksistä
• osaa referoida ja viitata tietolähteisiin

Sisältö

Saavuttaakseen osaamistavoitteet opiskelija

• harjoittelee suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita, esimerkiksi kirjoittaa sähköpostiviestin, hakemuksen liitteineen, tiedotteen, laatii ja esittelee hankkeen ja raportoi sen tulokset
• valitsee ja käyttää tarkoituksenmukaisia tietolähteitä ja kielellisiä apuneuvoja
• hankkii ja käyttää tarvittavaa sanastoa ja fraseologiaa
• kertaa ja syventää tietojaan ja taitojaan ääntämisestä, kieliopista ja suullisen ja kirjallisen tekstin rakenteesta
• harjoittelee rakentavan palautteen antamista ja hyödyntämistä
• arvioi omaa ja toisten kieli- ja viestintätaitoa

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon opiskelijoille. Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti hoito- ja terveystieteilijöille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 39 t 0 t
Itsenäinen työskentely 41 t 0 t

Opetusta on enintään 39 tuntia.

Opetuskieli

ruotsi, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Lukuvuosittain järjestetään kirjallisen taidon näyttökoe niille opiskelijoille, joilla on jo osaamistavoitteiden mukainen kieli- ja viestintätaito. Opiskelija on esimerkiksi opiskellut tai työskennellyt omalla alallaan ruotsinkielisessä ympäristössä.
Suullinen kieli- ja viestintätaito osoitetaan erikseen sovittavalla tavalla. Edellytyksenä on kirjallisen näyttökokeen suorittaminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kieli- ja viestintätaito arvioidaan harjoitustöiden ja/tai loppukokeiden perusteella. Arviointikriteerit; kts. taitotasokuvaukset teoksessa Elsinen R. & T. Juurakko-Paavola 2006: Korkeakouluopiskelijoiden ruotsin kielen taidon arviointi. HAMK, Hämeenlinna, s. 97-98. Tutkintotodistukseen merkitään erilliset arvosanat ruotsin kielen suullisesta taidosta ja ruotsin kielen kirjallisesta taidosta. Arviointiasteikkona käytetään valtionhallinnon kielitutkintojen arvosanoja tyydyttävät tiedot (viitekehyksen taitotaso B1, vastaa arvosanoja 1-3,) tai hyvät tiedot (viitekehyksen taitotaso B2, vastaa arvosanoja 4-5).

Suositellut suoritusajankohdat

Pääaineen perusopintojen suorittamisen jälkeen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Verkkomateriaali. Sanakirja sekä lukion tai vastaavan tason kielioppimateriaali.

 Opintojakson oheismateriaaliksi suositellaan:

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kielikeskus