x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSU34L Tieteellinen kirjoittaminen hoito- ja terveystieteilijöille 3 op
Vastuutaho
Suomen kieli/LANCE
Edeltävät opinnot
Äidinkielen lukio-opinnot tai vastaavat tiedot

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa...

• soveltaa tieteellisen kirjoittamisen konventioita omaan tekstiinsä
• argumentoida tarkoituksenmukaisesti
• käsitellä eri lähteistä peräisin olevaa tietoa ja käyttää sitä omassa tekstissään
• antaa palautetta ja muokata omaa tekstiään saamansa palautteen mukaisesti
• arvioida tekstiä tietyn tekstilajin edustajana
• laatia yleistajuista tekstiä tieteellisen tekstin pohjalta
• soveltaa kielenkäytön keskeisiä normeja ja viimeistellä tekstinsä.

Sisältö

Opiskelija

• perehtyy kirjoittamisprosessin eri vaiheisiin ja kirjoittaa harjoitustyönä tieteellisen esseen
• harjoittelee palautteen antamista ja vastaanottamista sekä tekstin muokkaamista pa-lautteen pohjalta
• arvioi tekstejä tekstilajinsa edustajana,
• analysoi tieteellisen ja yleistajuisen tekstin eroja ja kirjoittaa yleistajuisen tekstin
• kertaa kielenkäytön keskeisiä normeja ja tekee kielenhuollon testin
• kirjoittaa kurssin aikana oppimispäiväkirjaa, jossa hän arvioi oppimistaan ja kehitty-mistään kirjoittajana.
Opintojakson sisällön painotukset ja tehtävien tarkennetut toteutustavat sovitaan yhdessä kunkin ryhmän opiskelijoiden kanssa.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Kandidaatintutkinnon opiskelijoille

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 39 t 0 t
Itsenäinen työskentely 41 t 0 t

Kurssin 3 opintopisteestä enintään 39 tuntia on pienryhmäopetusta. Lisäksi kurssilla on itsenäistä työskentelyä 41 tuntia.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvioinnissa otetaan huomioon harjoitustyöt, kielenhuollon testi, oppimispäiväkirja ja aktiivinen osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn (mm. palautteen antaminen). Arvioinnin kriteerejä tarkennetaan suoritusohjeessa, joka käsitellään yhdessä kurssin alkaessa.

Suositellut suoritusajankohdat

Aineopintovaiheessa tutkielmantekovaiheessa, yleensä 3. opintovuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Verkossa oleva opetusmoniste ja muu verkkomateriaali, opiskelijan omat tekstit sekä opetuksen yhteydessä jaettava ja käsiteltävä materiaali.

Opintojakson oheiskirjallisuudeksi suositellaan seuraavia teoksia:

  • Hirsjärvi ym., Tutki ja kirjoita. Tammi. Helsinki 2009. 15., osin uudistettu painos;
  • Ventelä, E. & Kesseli, M. & Eronen, R., Uusi kieliopas. Testit ja tehtävät. Tammi, Helsinki 2007;
  • Kakkuri-Knuuttila, M-L., Argumentti ja kritiikki. Lukemisen ja vakuuttamisen taidot. Gaudeamus kirja. Helsinki 2007. 7. painos;
  • Kniivilä, S. & Lindblom, S. & Mäntynen, A., Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. WSOY Oppimateriaalit Oy. Helsinki 2007. 1. painos;
  • Kinnunen, M. & Löytty, O., Tieteellinen kirjoittaminen. Vastapaino. Tampere 2007. 2. painos;
  • Verkko-oppimateriaali Kirjoittajan ABC-kortti, osoitteessa http://webcgi.oulu.fi/oykk/abc/.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus