x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIKE4031 Pro gradu-tutkielma 40 op
Vastuutaho
Biokemia
Vastuuhenkilö
Markku Kulomaa
Edeltävät opinnot
Pääosa syventävistä opinnoista.

Yleiskuvaus

Filosofian maisterin tutkintoon kuuluva kirjallinen pro gradu –tutkielma, joka perustuu ohjauksessa tehtävään kokeelliseen tai laskennalliseen tutkimustyöhön.

Osaamistavoitteet

Tutkielman tulee osoittaa kirjoittajan valmiutta tieteelliseen ajatteluun, tarvittavien tutkimusmenetelmien hallintaa, perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä kykyä tieteelliseen viestintään omalla tieteenalalla.

Sisältö

Tutkielma koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja kokeellisesta tai laskennallisesta osasta. Tutkielmaan liittyvä kokeellinen/laskennallinen osa suoritetaan yleensä tutkimusryhmässä osana laajempaa tutkimusprojektia. Opiskelijan itsenäinen osuus tutkielmasta on tällöin oltava erotettavissa. Ohjeet tutkielman tekoa varten saa koulutusohjelman kotisivuilta tai kansliasta. Ennen kokeellisen työn aloittamista opiskelijan tulee keskustella aiheesta, sisällöstä ja suorituspaikasta vastuuhenkilön kanssa.

Opetuskieli

suomi

Tutkielma voidaan kirjoittaa myös englanniksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden syksy

Kokeellinen tai laskennallinen työ ja kirjoittaminen suoritetaan useimmiten viimeisen opiskeluvuoden aikana.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Molekyylibiologia (Biokemia)
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Bioinformatiikka (Biokemia)
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Bioteknologia (Biokemia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö