x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIKE4030 Tutkielmaseminaari 2 op
Vastuutaho
Biokemia
Vastuuhenkilö
Anne Kallioniemi
Edeltävät opinnot
LuK -tutkinto valmiina ja pääosa syventävistä opinnoista suoritettuna

Yleiskuvaus

Seminaarisarja, jossa opiskelijat esittävät pro gradu-tutkielmiensa kokeellisten tutkimusten suunnitelmia ja tuloksia. Seminaaritapaamisiin osallistuminen suositellaan aloitettavaksi jo ennen oman pro gradu-projektin aloittamista.

Osaamistavoitteet

Kurssi perehdyttää opiskelijat tieteellisen tutkimussuunnitelman laatimiseen, tutkimustulosten suulliseen esittämiseen sekä tieteelliseen keskusteluun osallistumiseen.

Sisältö

Kurssin sisältö vaihtelee kulloinkin tehtävien pro gradu-tutkielmien mukaan. Kurssilla käsitellään tutkimusmenetelmiin, tulosten tulkintaan ja arviointiin liittyviä kysymyksiä sekä harjoitellaan tieteellisen keskustelun käymistä. Kurssiin kuuluvat kirjaston järjestämät systemaattisen tiedonhankinnan syventäminen 4 h.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Seminaari

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kurssin aikana opiskelija osallistuu aktiivisesti seminaaritapaamisiin, pitää suullisen esityksen oman pro gradu-projektinsa tutkimussuunnitelmasta sekä tutkimuksen valmistuttua sen tuloksista.
Seminaaritapaamisten ajankohta ilmoitetaan koulutusohjelman verkkosivuilla ja sähköpostitse. Erillistä ilmoittautumista kurssille ei tarvita. Kurssi suositellaan aloitettavaksi jo ennen oman pro gradu-projektin aloittamista.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Opintojen loppuvaihe, suositellaan aloitettavaksi n. ½ v. ennen pro gradu-tutkimuksen aloittamista.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Molekyylibiologia (Biokemia)
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Bioinformatiikka (Biokemia)
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Bioteknologia (Biokemia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö