x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOMA7 Menetelmäkurssi 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli
Vastuuhenkilö
Professori

Osaamistavoitteet

Tutustuttaa suomen kielen tutkimuksessa käytettäviin menetelmiin, oman tutkimusaineiston esittämiseen ja tutkimussuunnitelman tekoon.

Sisältö

Luento-osuuden aikana tutustutaan kielentutkimuksen eri osa-alueisiin erityisesti tutkimusaineiston keruun ja käytön näkökulmasta. Harjoituksissa opiskelija laatii itsenäisesti aineistonkeruutyön nimistön, sanaston tai korpustutkimuksen aloilta. Kirjaston henkilökunnan opastuksella harjoitellaan tiedonhakutaitojen sekä kirjaston tietokantojen ja aineistojen käyttöä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Harjoitukset 18 t 0 t

Harjoituksiin sisältyy kirjastossa järjestettävä tiedonhakukoulutus.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Lisäksi tutkimussuunnitelma harjoitustyön aiheesta.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvosana määräytyy vaadittavien opintosuoritusten perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

  • Iivonen, Antti, Antti Sovijärvi & Reijo Aulanko 1990. Foneettisen kirjoituksen kehitys ja nykytila. Helsingin yliopiston fonetiikan laitoksen monisteita 16, s. 53-60.
  • Itkonen, Terho 1997. Nimestäjän opas. Suomalais-ugrilainen seura.
  • Tainio, Liisa (toim.) 1997. Keskustelunanalyysin perusteet. Vastapaino.

Lisäksi kurssin opettajan valitsemaa kirjallisuutta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Aineopinnot (Suomen kieli)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö